Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Trhovisko Encs – Encsi piactér

Prioritná os č. 3 – Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 
Názov akčného plánu:
Employment Cross-border Action plan of the Cserehát micro-region
 
Akčný plán bol podaný konzorciom 15 partnerov.
Cezhraničný akčný plán obsahuje 7 projektov. V projekte č. 5 je partnerom mesto Moldava nad Bodvou.
 
Názov projektu č.5:
"Meet the local needs"
 
Partneri projektu:
Mesto Moldava nad Bodvou
Obec Buzica
Encs Város
Hidasnémeti Község Önkormányzata
Szépcserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet
 
Krátke zhrnutie akčného plánu:
Pre mikroregión „Krásny Cserehát“ je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti, ktorej hlavnými príčinami sú najmä - nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateľov v post produktívnom veku. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho bohatstva obnoviť potenciál mikroregiónu "Krásny Cserehát". Dosiaľ nevyužitý potenciál vidí akčný plán v miestnej produkcii , ktorá má podporiť rozvoj regiónu a to vďaka špecifickým cieľom akčného plánu, ktorými sú: zlepšenie kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky. Najdôležitejším výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest. Tento výsledok bude naplnený prostredníctvom: vybudovania nových viacúčelových centier, vybudovania nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, vytvorenia miestnych trhovísk, rozvoja regionálnej značky, zriadenia siete pre miestnych výrobcov, ako aj prostredníctvom organizácie miestnych trhov a agro eventov. Akčný plán predpokladá, že tieto činnosti povedú k úspešnej realizácii celého projektu TAPE a prispejú k dosiahnutiu jeho hlavného cieľa, ktorými budú vytvorené nové pracovné miesta, čím sa zníži vysoká nezamestnanosti v Mikroregióne "Krásny Cserehát".
 
Navrhované technické riešenie:
Mesto Moldava nad Bodvou ako jeden z účastníkov programu akčného plánu pre mikroregión „Krásny Cserehát“ sa uchádza o zriadenie Trhoviska s medzinárodným kontextom na území mesta. Za účelom zabezpečenia cezhraničného aspektu v rámci projektu bude trhovisko v Meste Moldava nad Bodvou niesť názov: Trhovisko Encs – Encsi piactér
 
Konštrukčné riešenie stavby
1. Zemné práce a výkopy
Projekt počíta s odstránením ornice v mieste novostavby a spevnených plôch. V mieste objektu budú vykonané výkopy pre základy stavby. Výkopy budú prevedené strojovo (stroje drobnej mechanizácie), s následným ručným dočisteným.

2. Základy
Základové pätky šírky 800 mm z prostého betónu budú realizované podľa výkresovej časti. Základy budú ležať na zhutnenom rastlom teréne. Základová čiara bude v nezamŕznej hĺbke 1200 mm. Použitý betón bude triedy C 16/20. Jestvujúci základ západnej steny jestvujúceho objektu bude potrebné obnažiť priebežne (v členení 1/3), podbetónovať až do hĺbky nového základu prístavby. Je nutné vypracovať RP statiky.

3. Vertikálne konštrukcie
Nosné vertikálne konštrukcie budú zhotovené z betónu a drevenej koštrukcie. Riešenie nosnej konštrukcie je súčasťou projektovej dokumentácie – časť statika.

4. Horizontálne konštrukcie
Podkladový betón triedy C 20/25 hrúbky 20 cm spevnený karirohožou 15x15x6 mm bude na zhutnenom štrkovom lôžku fr. 16-32 mm, hrúbky 20 cm. Fóliovou hydroizoláciou sa oddelia jednotlivé skladby podlahy. Pre presnú špecifikáciu je potrebné vypracovať RP statiky.

5. Skladby konštrukcií
Skladba strechy - Vegetačná vrstva (extenzívna), resp. vegetačné rohože hr. 60 mm - geotextília - separačná vrstva hr. 300g/m2 - drenážna rohož - geotextília - separačná vrstva hr. 300g/m2 - hydroizolačná fólia FATRAFOL S8810 hr. 2 mm, mechanicky kotvená - drevené (resp. OSB3 Eco) debnenie hr. 25 mm - nosná drevená masívna strešná konštrukcia - drevené (resp. OSB3 Eco) debnenie hr. 15 mm   
Skladba podlahy: - betónová dlažba hr. 80 mm (exteriér, protišmyk, pojazdná) - ložná vrstva z drveného kameniva 2/4 mm hr. 40 mm - zhutnené štrkové lôžko 8/16 mm hr. 130 mm - zhutnené štrkové lôžko 16/32 mm hr. 100 mm - zhutnené štrkové lôžko 32/63 mm hr. 100 mm - rastlý terén resp. zhutnený zemný násyp

6. Strechy:
Navrhovaná strecha je dvojitá sedlová, bez prevetrávania, na masívnej drevenej konštrukcii. Dažďová voda steká žľabmi a zvodmi na pozemok, kde je vsakovaná. Sklon strešných rovín je 50,0%.

7. Vonkajšie plochy
Budú riešené z exteriérovej betónovej pojazdnej dlažby v prevedení protišmyk.
 
8. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné technické vybavenie:
Odstavné stojiská pre 9 automobilov budú situované pri severnej hranici pozemku, s prístupom z jestvujúcej verejnej komunikácie. Odvodnenie parkovacích stojísk je riešené gravitačne, na jestvujúcu komunikáciu, kde bude dažďová voda odvedená jestvujúcim systémom dažďovej kanalizácie uličnými vpustami.
 
9. Prívod a rozvody elektrickej energie
Objekt bude napojený na zdroj elektrickej energie - z rekonštruovanej prípojkovej skrine, na stĺpoch verejného el. vedenia parcele č.1580/1. Pripojenie objektu bude riešené káblom, vedeným v zemi, na parcele č. 69, pozdĺž južnej hranice pozemku, v zmysle koordinačnej situácie stavby. Meranie spotreby el. energie bude z novoosadeného elektromerného rozvádzača v oplotení, na mieste verejne prístupnom.
Predpokladaná plocha trhoviska je 1.000 m2, predpokladaná plocha príslušenstva, t.j. parkovísk a odstavných plôch je 1.288 m2. 
 
 
Rozpočet mesta tvorí:
1. Prípravné náklady - 13.200,- € (v cene je zahrnuté: architektonická štúdia - 3.000,- €, projektová dokumentácia - 10.000,- €, stavebné povolenie a s ním súvisiace výdavky - stanoviská príslušných orgánov EIA, Natura 2000, vytýčenie sietí a pod. 200,- €);
 
2. Personálne náklady - 1.000,- € (interný manažment - riadenie projektu, monitoring - 1 osoba, mesačne - 200,- €);
 
3. Kancelárske a administratívne náklady - 150,- € (15% z personálnych nákladov);
 
4. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie - 0,-
 
5. Náklady na externých odborníkov a externé služby - 1.000,- € (VO na expertov; zabezpečenie publicity projektu - 1.000,- €,);
 
6. Náklady na vybavenie - 1.200,- € (osadenie informačných tabúľ; trhový poriadok; revízie zariadení; návrh a vyhotovenie erbu mesta Encs);
 
7. Infraštruktúra a stavebné náklady - 151.808,38,- € ().
 

8. Rozpočet:
Celkové oprávnené výdavky: 168.358,38 €
Výška podpory: 168.358,38 €
Výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu: 16.835,83 € (10% celkových oprávnených výdavkov)
Výška spolufinancovania EFRR: 143.104,62 € (85% celkových oprávnených výdavkov)
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 8.417,92 € (5% celkových oprávnených výdavkov)

PUBLICITA PROJEKTU:
Webstránka Mesta Moldava nad Bodvou:
https://www.moldava.sk/sk/aktuality/moldava-bude-mat-nove-trhovisko-obmedzenia-v-parkovani-od-1-marca/
https://www.moldava.sk/sk/aktuality/nova-trznica-v-meste-bude-mat-zelenu-strechu/
https://www.moldava.sk/sk/aktuality/most-a-trznica-budu-prepojene-novym-schodiskom-a-rampou-pre-imobilnych/
https://www.moldava.sk/sk/aktuality/trhovisko-v-moldave-nad-bodvou-pomoze-miestnym-aj-celemu-regionu/

Vysielanie Mestskej televízie v slovenskom jazyku:
https://youtu.be/e0WF0GEF5qs
https://youtu.be/fCIxnRnYLSo
https://youtu.be/TrpTi_kL66U

Vysielanie Mestskej televízie v maďarskom jazyku:  
https://youtu.be/PSt2qvfmyso
https://youtu.be/IiLHLmIbvVg

Encs:
https://youtu.be/MiJ6pDkSv-Y

Bez komentára:
https://youtu.be/Nd7IwrGxzNI

Via Carpatia:
https://youtu.be/qCJdqoT1CgQ
https://youtu.be/568hqUnLquI (od 10:57)

Samospráva

Pozvánky / upútavky

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 33 °C 22 °C
utorok 16. 7. jasná obloha 35/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 32/20 °C
štvrtok 18. 7. mierny dážď 30/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie