Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

8. zasadnutie MZ - 11.10.2023

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 11. október 2023 (streda) o 14.00 hod., sobášna sieň Mestského úradu, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov.
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení.
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
     správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za 3. štvrťrok 2023.
     správa

6. Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2023, Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2023, Správa o činnosti hlavného kontrolóra č. 3/2023.
     správa HK/3
     správa HK/5
     správa o činnosti

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
     dôvodová správa
     návrh VZN

8. Návrh na schválenie zmeny pomenovania projektu u poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta pre MSaKZnaS - Csemadok Oblastný výbor Košice-okolie.
     dôvodová správa

9. Prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
     dôvodová správa
     stanovisko HK

10. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30. 06. 2023.
     dôvodová správa

11. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2023 rozpočtovým opatrením primátora mesta.
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     zmenový list - multifunkčné centrum
     zmenový list - rekonštrukcia
     vyjadrenie projektanta
     stanovisko HK

12. Návrh na schválenie nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Moldava nad Bodvou.
     dôvodová správa
     návrh Zásad

13. Návrh na schválenie zabezpečenia prevádzky a údržby multifunkčnej športovej haly a atletického štadiónu vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou prostredníctvom mestskej obchodnej spoločnosti Správa Bytov Bodva s.r.o.
     dôvodová správa
     cenová ponuka

14. Návrh na prerokovanie prevodu a predaju majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou:

  • b) Návrh na schválenie zverejnenie zámeru uzatvorenia zmluvy o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete.
         dôvodová správa
         žiadosť
  • c) Návrh na schválenie zverejnenie zámeru priameho nájmu nehnuteľnosti – pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
         dôvodová správa

15. Zámer zapojenia sa do výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl.
​​​​​​​     dôvodová správa

16. Podmienky vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou - 1. časť“.
​​​​​​​     dôvodová správa

17. Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​     dôvodová správa

18. Návrh na zverenie majetku mesta do správy:

19. Návrh na schválenie zmeny zakladacej listiny pre obchodnú spoločnosť: „Sociálny podnik
mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.“
     dôvodová správa
     zakladateľská listina

20. Rôzne – zmena zapisovateľa v Komisii školstva, odpustenie covid pôžičky.
​​​​​​​     dôvodová správa
     oznámenie
     zoznam
     návrh uznesenia

21. Podnety občanov.

22. Záver.

 

Pozvánka

Uznesenia

 

​​​​​​​

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 32 °C 18 °C
utorok 23. 7. mierny dážď 26/19 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/17 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 24/15 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie