Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MODROTLAČ - džínsovina monarchie

logá
                            www.skhu.eu                              www.viacarpatia.eu                    


Tento projekt je podporený z prostriedkov Európskej únie


Názov programu:

Fond malých projektov pre východný región

Prioritná os:
PO4 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
 
Názov projektu:
MODROTLAČ - džínsovina monarchie - FMP-E/1901/4.1/072
 
Názov Vedúceho partnera malého projektu: Mesto Moldava nad Bodvou
Názov partnera: Zastupiteľstvo mesta Encs
 
Celkový rozpočet: 48 424,25 €
Príspevok EFRR: 41 160, 61€
Spolufinancovanie: 7 263,64 €
 
Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku:
Zámerom  projektu je tvorba spoločných odborných programov, výmenných programov v oblasti kultúry na pozadí skúmania spoločnej histórie a vzájomného ovplyvňovania sa kultúr. Projektom sa vytvorí kreatívna platforma skupín a jednotlivcov so záujmom o konkrétne remeselné techniky - výrobu modrotlače a tkáčstvo. Jedna z oblastí skúmania projektu - výroba modrotlače bola 28.11.2018 zapísaná reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO - ako spoločný zápis Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Nemecka. Projekt dáva príležitosť ju detailnejšie preskúmať v pohraničí medzi mestami Moldava a Encs v Above. Premyslenou kombináciou nástrojov odborných (výskum a konferencia), prakticko- vzdelávacích (workshop a vandrovka), popularizačných (výstava a medzinárodná súťaž) a kultúrno-kreatívnych (deň tradícii, suveníry a značka) osloví a spája rozličné skupiny obyvateľov v spádovej oblasti. Obaja partneri mestá Moldava a Encs sú geografickým postavením, veľkosťou svojich sídiel a ľudskými zdrojmi lídrami v rozvoji regiónu a majú všetky predpoklady rozšíriť spoluprácu aj v tejto  doposiaľ neprebádanej a mimoriadne zaujímavej oblasti a posunúť ju ku zúročeniu výsledkov v ekonomickej oblasti - najmä k zvýšeniu zamestnanosti. Spolu s ďalším partnerom MsKS Moldava tak nadviažu na výsledky predchádzajúcich úspešných projektov a zároveň napĺňajú strategické rozvojové trendy v oblasti kultúry a kreatívnej ekonomiky najmä na úrovni regionálnej a cezhraničnej, ale aj národnej a európskej.

Ciele projektu:
Zámerom projektu je tvorba spoločných odborných programov, výmenných programov v oblasti kultúry na pozadí skúmania spoločnej histórie, remeselnej výroby a vzájomného ovplyvňovania sa jej neprebádaných segmentov. Cieľom projektu je zmapovať, dokumentovať a sprístupniť dve odevné remeslá - modrotlač a tkáčstvo, ktoré majú v mestách Moldava nad Bodvou a Encs tradíciu a tak vzbudiť záujem jednotlivcov i záujmových združení o vlastnú identitu, hlbšie ju spoznať, popularizovať a odovzdať ďalším generáciám. Z faktov získaných odborným výskumom týchto remesiel vybrať špecifiká, na ktorých sa dá budovať značka - ako základ odlíšiteľnosti a konkurenčnej výhody oboch miest. Podnietiť k použitiu týchto špecifík deti, amatérskych umelcov, hand-made tvorcov a spolu s dizajnérmi vytvoriť malé série predmetov s použitím tradičnej technológie alebo vzorov. Zastrešením vybraných aktivít značkou UNESCO ich zviditeľniť v širšom európskom priestore a podnietiť spoluprácu a kreativitu obyvateľov oboch miest ako základu k ďalším rozvojovým projektom pre rozličné skupiny obyvateľov - živnostníci, umelci, marginalizované skupiny, malí výrobcovia.

Aktivity projektu:
Realizácia odborných výskumov modrotlače a tkáčstva v Above a genealogický výkum rodu Finkei a ich výstupy
Príprava, realizácia a výmena 2 putovných výstav o modrotlači tkáčstve
Deň tradície v Encsi: odborná konferencia e remeslách v Above, kultúrny program a ukážky remesiel
Školenie remeselníkov a iných záujemcov – vandrovka po modrotlačiarenských dielňach na Slovensku a v Maďarsku
Medzinárodná súťaž na návrhy suvenírov na motívy z odborných výskumov a na grafický návrh miestnej značky
Zhotovenie reprezentačnej série suvenírov, manuál a registrácia miestnych značiek

Zhrnutie projektu v maďarskom jazyku:
A project célja közös szakmai programok, csereprogramok megvalósítása, a kultúra területén a közös múlt vizsgálatának és a kultúra egymásrahatásának hátterében. Létrejön két mesterség – kékfestés és a szövés iránt érdeklődő egyének és közöségek alkotó platformája. A projekt kutatásának egyik területe a kékfestés gyártása az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára 2018. november 11.-én került bejegyzésre mint Szlovák, Magyarország, Csehország, Ausztria, Németország közös bejegyzéseként. A projekt lehetőséget ad részletesebb felkutatására Abaúj térség határmenti területén Szepsi és Encs városok között. Szakmai (kutatás és konferencia), gyakorlati - művelődési (workshop, vándorlás), népszerüsítői- (kiállítás, nemzetközi verseny) kultúrális - alkotói (emléktárgyak és márkajegy) eszközök átgondolt kombinációjának segítségével összeköti a térség vonzáskörében elő külömböző emberek csoportjait. Mindkét város Szepsi és Encsi földrajzi elhelyezkedése, településük méretei valamint emberi erőforrási révén vezetői szerepet töltenek be a térség fejlesztésében. Megvan minden feltételük a közös együttmüködés bővítésére még ennek az ezidáig ismeretlen és különleges terület  feltárásában is, valamint erdedményeit kamatoztatni a gazdaság területen is- különösen a foglalkoztatás növelésében. Együtt egy további partenerrel a Szepsi Művelődési Központtal rákötődnek már korábbi sikeres pályázatok eredményére  és ezzel egyidejűleg teljesíti a fejlesztési stratégiak  trendjét a kultúra és a kreatív gazdaság területén, különösen  regionális és  határokon átnyúló, valamint nemzeti és európai szinten is.

Zhrnutie projektu v anglickom jazyku:
The aim of the project is to create joint professional programs, exchange programs in the field of culture with the intention of exploring our common history and cultural interactions. The project will provide a creative platform for interested groups and individuals interested in specific craft techniques - blueprint production and weaving. One of the areas of the project's investigation - the production of blueprint was registered as a representative list of intangible cultural heritage of UNESCO on the 28.11.2018 - as a joint registration of Slovakia, Hungary, Czech Republic, Austria and Germany. The project provides an opportunity to explore it in more detail within the cross-border area between Moldava and Encs in Above. A sophisticated combination of professional (research and conference), practical (educational and workshop), popular (exhibition and international competition) and cultural (creative and souvenir) brands will appeal to and connect different groups of people in the catchment area. Both partners of Moldava and Encs are leaders in their geographical region, considering the size of their settlements, human resources and have all the prerequisites required to expand cooperation in this hitherto unexplored and extremely interesting area and potentially capitalise on the economic results - especially with the intention of reducing unemployment. Together with other partners of MsKS Moldava, the project will build on the results of previously successful projects and at the same time fulfil strategic development trends in the field of culture and creative economy, not only at the regional and cross-border level, but also at a national and European level.
 
Publicita projektu:
 
Televízia:
MsTV Moldava - vysielanie

A szepsi kékfestőket kutatják a nyertes pályázat során (17.9.2020)

MsTV Moldava - štúdiová beseda
Rozvojové projekty mesta (15.9.2020)

MsTV Moldava - reportáž
”Abaúji mesterségek” címmel tartottak konferenciát Encsen (30.8.2021)

MsTV Moldava - reportáž
Výstava s názvom „Zahalená v modrom“ (2.7.2021)

MsTV Moldava - reportáž
Miniatűr műhely mutatja be a kékfestés folyamatát (3.7.2021)


Tlačové správy:
Máme za sebou najväčšiu kultúrnu a športovú udalosť roka (3.9.2021)

Vyhodnotenie súťaže Suveníry s modrotlačou (20.7.2021)

Výstava „Zahalená v modrom“ potrvá do 30. júla (23.6.2021)

Termín odovzdania prác SUVENÍRY s MODROTLAČOU sa posúva na 17.6. (2.6.2021)


Výskumy:
a) MODROTLAČ v Above a rod FINKEI
     - Modrotlač v Above a rody modrotlačiarov v meste Moldava (SK verzia)
     - Kékfestőipar Abaújban különös tekintettel a szepsi kékfestőkre (HU verzia)
     - Rodokmeň (SK)
     - Családfa (HU)

b) Výskum tkáčstva v Encsi
     - SK verzia
     - HU verzia

c) Brožúry
     - Modrotlač - džínsovina monarchie (SK)
     - Kékfestő - farmermonarchia (HU)
     - Abaúji szőttes (HU)
     - Tkaniny z Abova (SK)

 
 
 
plagát

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 22. 2. 2024
slabý dážď 9 °C 4 °C
piatok 23. 2. slabý dážď 8/7 °C
sobota 24. 2. slabý dážď 12/7 °C
nedeľa 25. 2. slabý dážď 11/7 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
rozšírené vyhľadávanie