Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

9. zasadnutie MZ - 13.12.2023

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 13. december 2023 (streda) o 13.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov.
   interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení.
   dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
   správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného   poriadku, priestupkov a kriminality za október a november 2023.
   správa

6. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024, Správa o činnosti hlavného kontrolóra č. 4/2023, Správy hlavného kontrolóra o použití prostriedkov kontokorentného úveru a o stave dlhu mesta k 31.10.2023 a k 30. 11. 2023
   plán kontrolnej činnosti
   správa k úveru - 31.10.
   správa k úveru - 30.11.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.
   dôvodová správa
   návrh VZN

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
   dôvodová správa
   návrh VZN
Predmetný bod bol hlasovaním vypustený z programu rokovania

9. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 119 o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou.
   dôvodová správa
   návrh dodatku

10. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 123 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
   dôvodová správa
   návrh dodatku
   návrh prílohy

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 124 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou.
   dôvodová správa
   návrh dodatku

12. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2022.
   dôvodová správa
   výročná správa

13. Čerpanie rozpočtu mesta k 30. 09. 2023.
   dôvodová správa

14. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2023 rozpočtovým opatrením primátora mesta.
   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť
   správa HK

15. Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2024 a roky 2025 – 2026.
   dôvodová správa
   návrh rozpočtu
   príjmová časť
   výdavková časť
   stanovisko HK

16. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldava nad Bodvou na rok 2023.
   dôvodová správa
   návrh na zmenu

17. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou na rok 2024 a roky 2025 – 2026.
   dôvodová správa
   návrh rozpočtu

18. Návrh rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2024 a roky 2025 – 2026.
   dôvodová správa
   návrh rozpočtu

19. Návrh na prerokovanie prevodu a predaju majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou:

a) Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestenie kanalizácie pre stavbu: „Rozšírenie kanalizácie ul. Budulovská “ v prospech obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
   dôvodová správa
   žiadosť
   geometrický plán 110
   geometrický plán 112
   návrh zmluvy

b) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti –pozemku pri ceste I. triedy I/16 v meste Moldava nad Bodvou
​​​​​​​   dôvodová správa
   žiadosť
   znalecký posudok

c) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – montážnej haly a pozemku pod montážnou halou v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa
   žiadosť
   geometrický plán
   znalecký posudok
​​​​​​​   vyjadrenie

d) Návrh na uzatvorenie Zmluvy o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete.
​​​​​​​   dôvodová správa
   zmluva

20. Podmienky vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou - 1. časť“.
​​​​​​​   dôvodová správa
   náklady
Predmetný bod bol hlasovaním vypustený z programu rokovania

21. Zámer zapojenia sa do projektu na rekonštrukciu múzea s názvom „Obnov dom“.
​​​​​​​   dôvodová správa
   pohľady
   pôdorys
   rez A-A
   rez B-B
   rozpočet
   technická správa

22. Plán činnosti Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2024.
​​​​​​​   dôvodová správa

23. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy.
​​​​​​​   dôvodová správa

24. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej škole, ČSA 15, Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa

25. Rôzne.
   Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou
      dôvodová správa

26. Žiadosť na riešenie kapitálových výdavkov mesta na rok 2024

27. Podnety občanov.

28. Záver.

 

Pozvánka

Uznesenia

 

​​​​​​​

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie