Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

5. zasadnutie MZ - 27.04.2023

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 27. apríl 2023 (štvrtok) o 13.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
   interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
   dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 1. štvrťrok 2023
   správa

6. Správa o výsledku kontroly č. HK/8/2022, Správa o výsledku kontroly HK/1/2023, Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2023
   správa HK/8
   správa HK/1
   správa o kontrolnej činnosti

7. Správy o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Moldava nad Bodvou, neziskových organizácií, ktorých zakladateľom je mesto Moldava
nad Bodvou a obchodnej spoločnosti Správy bytov Bodva s.r.o.
   dôvodová správa

a) Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou za rok 2022
     správa

b) Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2022
     správa

c) Základnej školy s VJM - Alapiskola, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2022
     správa

d) Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou za rok 2022
     správa

e) Centra voľného času CVrČek za rok 2022
     správa

f) Zariadenia pre seniorov – Domov sv. Alžbety za rok 2022
     správa

g) Večné deti n.o. za rok 2022
     správa

h) Výročná správa n. o. Voda a život za rok 2022
     správa

i) Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou za rok 2022
     správa

j) Správa o činnosti Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou za rok 2022
     správa

k) Správa bytov Bodva s.r.o. za rok 2022
     správa

8. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 123 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
​​​​​​​   dôvodová správa
   návrh dodatku
   príloha
   finančné pásma

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 124 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
​​​​​​​   dôvodová správa
   návrh dodatku
   príloha

10. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta
Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2022
​​​​​​​   dôvodová správa

11. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra
​​​​​​​   dôvodová správa
   záverečný účet
   hodnotenie plnenia programov
   príjmová časť
   výdavková časť
   stanovisko HK

12. Prijatie kontokorentného úveru na vyrovnanie časového nesúladu medzi rozpočtovanými
príjmami a rozpočtovanými výdavkami
​​​​​​​   dôvodová správa
   stanovisko HK

13. Návrh na 2. zmenu rozpočtu za rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023
​​​​​​​   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť
   správa HK

14. Návrh na prerokovanie prevodu a predaju majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou:

a) Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou pre umiestenie inžinierskych sieti pre stavbu: „IBV Moldava nad
Bodvou“ v prospech obchodnej spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť“
   dôvodová správa
   geometrický plán (14)
​​​​​​​   geometrický plán (75)
   znalecký posudok (17)
   znalecký posudok (94)
   projekt pre ÚR 1
​​​​​​​   projekt pre ÚR 2
   situácia
   technická infraštruktúra
   žiadosť
   žiadosť pre vecné bremeno
   vyjadrenie mesta

b) Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre
obchodnú spoločnosť RTCI s.r.o. formou priameho predaja
   dôvodová správa
   CP RTCI
   CP Sačko
   geometrický plán
   znalecký posudok
   žiadosť
   zápisnica

c) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti
v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa
   žiadosť
   geometrický plán
   znalecký posudok

d) Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava nad Bodvou, Fábryho,
záhradky ,VN, TS, NN “ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.
   dôvodová správa
   žiadosť a prílohy

e) Návrh na schválenie zmeny Uznesenia č. 64/2023 zo dňa 01.02.2023, ktorým sa schválila
zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre umiestenie inžinierskych sieti v prospech obchodnej spoločnosti Kolkáreň SaŠ s.r.o. z
dôvodu hodného osobitného zreteľa
   dôvodová správa
   žiadosť
   geometrický plán
​​​​​​​   znalecký posudok

15. Zmena zakladacej listiny spoločnosti Správa bytov Bodva s.r.o.
   dôvodová správa
   zakladacia listina

16. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou
   dôvodová správa

17. Žiadosť Ing. Lucie Drábovej, PhD. o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného
špecializovaného centra poradenstva a prevencie v Moldave nad Bodvou do siete škôl a
školských zariadení SR
​​​​​​​   dôvodová správa
   žiadosť

18. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta
   dôvodová správa
   žiadosti

19. Rôzne

20. Podnety občanov

21. Záver

 

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

​​​​​​​

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie