Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

13. zasadnutie MZ - 13.6.2024

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 13. jún 2024 (štvrtok) o 11.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov.
   interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení.
   kontrola

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
   správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného   poriadku, priestupkov a kriminality za apríl a máj 2024.
   správa

6. Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2023. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok.
   plán kontrolnej činnosti

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
   dôvodová správa
   návrh VZN

8. Návrh na schválenie dodatku č. 5 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 - Poskytnutie príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou.
   dôvodová správa
   návrh dodatku

9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2023.
   dôvodová správa

10. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2023 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra.
   dôvodová správa
   záverečný účet
   hodnotenie plnenia programov
   príjmová časť
   výdavková časť
   správa audítora
   stanovisko HK

11. Čerpanie rozpočtu k 30.03.2024.
   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť

12. Návrh na 3. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť
   správa HK

13. Zámer na predloženie žiadosti:

a) o NFP na nákup RTG prístroja,
   dôvodová správa

b) schválenie zámeru zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na podporu regionálneho školstva,
   dôvodová správa

c) schválenie zámeru Modernizácie amfiteátra v Moldave nad Bodvou na zapojenie sa do výzvy P2 – „Dotácia na individuálne potreby obcí 2024“,
   dôvodová správa
   rozpočet

d) schválenie zámeru na zapojenie sa do výzvy „Dotácia na všeobecne prospešné služby v roku 2024“,
​​​​​​​   dôvodová správa
   rozpočet
   situácia

e) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Modernizácia miestnych komunikácií v meste Moldava nad Bodvou“,
​​​​​​​   dôvodová správa

f) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova a Školská“,
​​​​​​​   dôvodová správa

g) o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024
​​​​​​​   dôvodová správa

14. Návrh na schválenie Stanov obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou s.r.o.
​​​​​​​   dôvodová správa
   stanovy

15. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou a dodatku č. 8 k VZN č. 58 o územnom pláne sídelného útvaru Moldava n/B (ďalej len ÚPN SÚ).
​​​​​​​   dôvodová správa
   návrh dodatku
   záväzná časť
   grafická časť
   stanovisko 1
   stanovisko 2
   stanovisko 3
   stanovisko 4

16. Návrh na schválenie zámeru na vypracovanie Analýzy dopravnej situácie a Dopravno-kapacitného prieskumu pre križovatku ulíc Rožňavská a ČSA.
​​​​​​​   dôvodová správa

17. Návrh na odpustenie dlhu dotácií voči mestu Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa

18. Návrh na dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa
   návrh dodatku

19. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov mesta za pozemky v areáli futbalového štadiónu.
​​​​​​​   dôvodová správa
   rekapitulácia
   mapa

20. Schválenie zámeru vybudovania oplotenia a brány medzi budovou Hviezdoslavova 30 a bytovým domom Hviezdoslavova 22, 24, 26.
​​​​​​​   dôvodová správa
   žiadosť
   situácia
   zápisnica

21. Návrh na schválenie darovania hnuteľného majetku vo vlastníctve organizácie BOWLING KLUB LINEAS PREŠOV do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou a schválenie započítania hodnoty tohto hnuteľného majetku do dlhu organizácie BOWLING KLUB LINEAS PREŠOV vyplývajúci z nájomnej zmluvy č. 315/2020 zo dňa 21.05.2020 voči mestu Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa
   majetok
   znalecký posudok

22. Správy o hospodárení neziskových organizácií, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou a obchodných spoločností mesta za rok 2023.
​​​​​​​   dôvodová správa
   SBB súvaha
   SBB výkaz
   SBB účtovná závierka
   SBB poznámky
   správa o hospodárení
   výročná správa Večné deti
   výročná správa Voda a život

23. Schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Budulov 116, Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa
   dodatok
   zoznam majetku
   rozhodnutie - jedáleň
   rozhodnutie - pracovisko

24. Rôzne.

25. Podnety občanov.

26. Záver.

 

Pozvánka

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
mierny dážď 14 °C 10 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 23/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 22/14 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie