Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.
 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 9. 12. 2021 (uznesenie MsZ č. 484/2021)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14. 12. 2021 - 13. 12. 2027

Životopis
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024

 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2021
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2022
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2023

Správa o kontrolnej činnosti č. 1/2024 zo dňa 29.4.2024

 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Kontroly 2016
Kontroly 2017
Kontroly 2018
Kontroly 2019
Kontroly 2020
Kontroly 2021
Kontroly 2022

Správa z kontroly č. HK/1/2023 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola dodržania podmienok Všeobecne záväzného nariadenia č. 119 o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pri postupe prideľovania mestských nájomných bytov pre občanov H.D. a K.S. v roku 2022.  

Správa z kontroly č. HK/2/2023 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv o nájme bytu pri obsadzovaní novo vytvorených mestských bytov v zrekonštruovanej bytovej budove na Hviezdoslavovej ulici v roku 2022.

Správa z kontroly č. HK/3/2023 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na opravu alebo rekonštrukciu ciest a chodníkov v meste za rok 2022.

Správa z kontroly č. HK/5/2023 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou prijatých v roku 2022.

Správa z kontroly č. HK/1/2024 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. 

Správa z kontroly č. HK/6/2023 – Základná škola Severná, Moldava nad Bodvou - kontrola prenajímania nehnuteľného majetku mesta Moldava nad Bodvou, zvereného do správy ZŠ Severná Moldava nad Bodvou, tretím osobám v roku 2022 (dlhodobý aj krátkodobý nájom). 

Správa z kontroly č. HK/4/2023 – Mestské kultúrne stredisko, Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti použitia príspevku poskytnutého z mestského rozpočtu Mestskému kultúrnemu stredisku Moldava nad Bodvou v roku 2022.

 

ODBORNÉ STANOVISKÁ

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2023

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024

Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu prostriedkov kontokorentného úveru a sledovanie dlhu mesta k 31.12.2023

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na roky 2024 - 2026

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu prostriedkov kontokorentného úveru a sledovanie dlhu mesta k 31. 10. 2023

Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu prostriedkov kontokorentného úveru a sledovanie dlhu mesta k 30. 11. 2023

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k splneniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentný úver - navýšenie o 850 000 eur

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k splneniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentný úver v max. hodnote 1 000 000 eur

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2022

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Odborné stanoviská z roku 2016
Odborné stanoviská z roku 2017
Odborné stanoviská z roku 2018
Odborné stanoviská z roku 2019
Odborné stanoviská z roku 2020
Odborné stanoviská z roku 2021
Odborné stanoviská z roku 2022

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie