Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.
 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 9.12.2021 (uznesenie MsZ č. 484/2021)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14.12.2021 - 13.12.2027

Životopis
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti č. 1/2022 zo dňa 24.3.2022
 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Kontroly 2016
Kontroly 2017
Kontroly 2018
Kontroly 2019
Kontroly 2020

Správa z kontroly č. HK/2/2021, čiastková správa č. 1 – Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou - kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy ZUŠ Moldava nad Bodvou za školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

Správa z kontroly č. HK/2/2021, čiastková správa č. 2 – Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou - kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy ZUŠ Moldava nad Bodvou za školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

Správa z kontroly č. HK/1/2021 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní rozpočtových prostriedkov mesta v programe „Výkonné a zákonodarné orgány“ položka 637005 „špeciálne služby“ za rok 2020.

Správa z kontroly č. HK/3/2021 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola súladu postupu mesta Moldava nad Bodvou s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s internými predpismi mesta Moldava nad Bodvou týkajúcimi sa postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek v období od 27.7.2016 do 27.7.2019, ktorých výsledkom bolo uzavretie zmlúv so spoločnosťou K&M&D, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44781393.

Správa z kontroly č. HK/5/2021 – Zariadene pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov Zariadenia pre seniorov formou uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov) v roku 2020.

Správa z kontroly č. HK/6/2021 – Centrum voľného času CVrČEK - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s hotovosťou v pokladni vedenej organizáciou CVrČek. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie január - august 2021.

Správa z kontroly č. HK/4/2021 – Mestský športový klub Moldava nad Bodvou - kontrola stavu úhrad členských príspevkov členov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a kontrola stavu členskej základne Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou k 31.12.2020.

Správa z kontroly č. HK/2/2022 – občianske Združenie Bodva E - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov, ktoré boli organizácii Združenie Bodva E poskytnuté z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou formou dotácie v roku 2021.

 

ODBORNÉ STANOVISKÁ

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022

Odborné stanoviská z roku 2016
Odborné stanoviská z roku 2017
Odborné stanoviská z roku 2018
Odborné stanoviská z roku 2019
Odborné stanoviská z roku 2020
Odborné stanoviská z roku 2021

Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 100 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
jasná obloha 17 °C 7 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 21/6 °C
piatok 20. 5. zamračené 23/8 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 27/13 °C
rozšírené vyhľadávanie