Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Dňa 30. januára 2023 v čase od 11.10 do 13.30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Budulovská, Košická a Železničná.

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.
 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 9. 12. 2021 (uznesenie MsZ č. 484/2021)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14. 12. 2021 - 13. 12. 2027

Životopis
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti č. 1/2022 zo dňa 24. 3. 2022
Správa o kontrolnej činnosti č. 2/2022 zo dňa 7. 6. 2022
Správa o kontrolnej činnosti č. 3/2022 zo dňa 16. 12. 2022

 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Kontroly 2016
Kontroly 2017
Kontroly 2018
Kontroly 2019
Kontroly 2020
Kontroly 2021

Správa z kontroly č. HK/2/2022 – občianske Združenie Bodva E - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov, ktoré boli organizácii Združenie Bodva E poskytnuté z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou formou dotácie v roku 2021.

Správa z kontroly č. HK/1/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola stavu využívania priestorov budovy Inkubátorového domu – stav prenájmov/vyťaženosť, prenájmy cestou osobitného zreteľa, neprenajaté priestory, identifikovanie priestorov s obmedzenou možnosťou ich prenájmu pre ich technický stav, monitoring ďalších priestorov pre iné využitie a pod.

Správa z kontroly č. HK/3/2022 – ZŠ Severná v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov formou uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov) na ZŠ Severná za rok 2021.

Správa z kontroly č. HK/4/2022 - Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola realizácie akcie „výstavba cestnej mostovej váhy v meste Moldava nad Bodvou“ (verejné obstarávanie, financovanie, zmluvná dokumentácia, faktúry, objednávky, záznamy z realizácie stavebných prác, úhrada záväzkov, faktická kontrola vykonaného diela).

Správa z kontroly č. HK/5/2022 - Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečovanie akcieschopnosti motorových vozidiel pre mestskú políciu v Moldave nad Bodvou v roku 2021 (opravy a servis vozidiel, spotreba pohonných hmôt vo vzťahu k vykazovaným najazdeným kilometrom, poistenie vozidiel, faktický stav vozidiel) - najmä rozpočtová položka výdavkov Policajné služby/630 Tovary a služby/634 dopravné.

Správa z kontroly č. HK/6/2022 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s hotovosťou v pokladni/(niach) za obdobie roka 2021 (stav hotovosti, evidencia, interné predpisy a ich dodržiavanie a iné).

 

ODBORNÉ STANOVISKÁ

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 7. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022

Odborné stanoviská z roku 2016
Odborné stanoviská z roku 2017
Odborné stanoviská z roku 2018
Odborné stanoviská z roku 2019
Odborné stanoviská z roku 2020
Odborné stanoviská z roku 2021

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, sobota 28. 1. 2023
polojasno 2 °C -1 °C
nedeľa 29. 1. jasná obloha 2/-4 °C
pondelok 30. 1. zamračené 2/-3 °C
utorok 31. 1. takmer jasno 4/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie