Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.
 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 9. 12. 2021 (uznesenie MsZ č. 484/2021)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14. 12. 2021 - 13. 12. 2027

Životopis
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2021
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti č. 1/2023 zo dňa 27. 4. 2023

 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Kontroly 2016
Kontroly 2017
Kontroly 2018
Kontroly 2019
Kontroly 2020
Kontroly 2021

Správa z kontroly č. HK/2/2022 – občianske Združenie Bodva E - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov, ktoré boli organizácii Združenie Bodva E poskytnuté z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou formou dotácie v roku 2021.

Správa z kontroly č. HK/1/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola stavu využívania priestorov budovy Inkubátorového domu – stav prenájmov/vyťaženosť, prenájmy cestou osobitného zreteľa, neprenajaté priestory, identifikovanie priestorov s obmedzenou možnosťou ich prenájmu pre ich technický stav, monitoring ďalších priestorov pre iné využitie a pod.

Správa z kontroly č. HK/3/2022 – ZŠ Severná v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov formou uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov) na ZŠ Severná za rok 2021.

Správa z kontroly č. HK/4/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola realizácie akcie „výstavba cestnej mostovej váhy v meste Moldava nad Bodvou“ (verejné obstarávanie, financovanie, zmluvná dokumentácia, faktúry, objednávky, záznamy z realizácie stavebných prác, úhrada záväzkov, faktická kontrola vykonaného diela).

Správa z kontroly č. HK/5/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečovanie akcieschopnosti motorových vozidiel pre mestskú políciu v Moldave nad Bodvou v roku 2021 (opravy a servis vozidiel, spotreba pohonných hmôt vo vzťahu k vykazovaným najazdeným kilometrom, poistenie vozidiel, faktický stav vozidiel) - najmä rozpočtová položka výdavkov Policajné služby/630 Tovary a služby/634 dopravné.

Správa z kontroly č. HK/6/2022 – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s hotovosťou v pokladni/(niach) za obdobie roka 2021 (stav hotovosti, evidencia, interné predpisy a ich dodržiavanie a iné).

Správa z kontroly č. HK/7/2022 – Základná škola ČSA - kontrola poisťovania majetku mesta Moldava nad Bodvou zvereného do správy ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou. Kontrolovaný bol stav a rozsah poistenia zvereného majetku, aktuálnosť poistných zmlúv, výška poistného, aktuálnosť a opodstatnenosť dohodnutej výšky poistenia, kontrola uplatnených poistných plnení za posledné 3 roky (2019, 2020, 2021).

Správa z kontroly č. HK/8/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola vybavovania petícií za roky 2019, 2020, 2021 v meste Moldava nad Bodvou. Súčasťou kontroly bolo aj vybavenie podnetu občana mesta, k petícii zo dňa 29.6.2021, týkajúcej sa iniciatívy za vybudovanie účelovej komunikácie v záhradkárskej lokalite za ul. Obrancov mieru. Po predložení petícií prijatých v roku 2022 zo strany mestského úradu, bola kontrola rozšírená z vlastnej iniciatívy hlavného kontrolóra aj o petície prijaté v roku 2022.    

Správa z kontroly č. HK/1/2023 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola dodržania podmienok Všeobecne záväzného nariadenia č. 119 o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pri postupe prideľovania mestských nájomných bytov pre občanov H.D. a K.S. v roku 2022.  

 

ODBORNÉ STANOVISKÁ

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k splneniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – kontokorentný úver v max. hodnote 1 000 000 eur

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2022

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

Odborné stanoviská z roku 2016
Odborné stanoviská z roku 2017
Odborné stanoviská z roku 2018
Odborné stanoviská z roku 2019
Odborné stanoviská z roku 2020
Odborné stanoviská z roku 2021
Odborné stanoviská z roku 2022

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1
2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
mierny dážď 21 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. zamračené 17/13 °C
pondelok 12. 6. polojasno 16/10 °C
utorok 13. 6. zamračené 17/8 °C
rozšírené vyhľadávanie