Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby - postup občan

V zmysle §6 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov definuje právo fyzickej osoby pri poskytovaní sociálnej služby právo výberu sociálnej služby – formy sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby.

 1. Ak má občan - fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie sociálnej služby (v zariadení pre seniorov §35, v zariadení opatrovateľskej služby §36, v dennom stacionári §40 a opatrovateľskej služby §41) s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na adresu:

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
oddelenie sociálnych vecí
Školská 2
045 01  Moldava nad Bodvou

Žiadosť musí obsahovať:

 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej samá poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
 2. Názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba vybrala,
 3. Druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
 4. Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
 5. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané. 

 

 1. Mesto Moldava nad Bodvou na základe zaevidovanej žiadosti žiadateľa požiada elektronickou formou neverejného poskytovateľa o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby a neverejný poskytovateľ, ak má voľné miesto, je povinný v lehote do ôsmich dní s týmto žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

 1. Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ v lehote do 15 dní doručí písomnou formou na hlavné mesto „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku (viď príloha), ktorá bude obsahovať povinné prílohy:
 • kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi neverejným poskytovateľom a žiadateľom, pre ktorého Mesto Moldava nad Bodvou požiadalo o poskytnutie sociálnej služby,
 • scan/kópiu Registračnej karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby na zariadenie pre seniorov,
 • doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (potvrdenia musia byť od každej zdravotnej poisťovne), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.
 • notársky overené čestné vyhlásenie, že neverejný poskytovateľ nedosahuje zisk.
 1. Mesto Moldava nad Bodvou uskutoční kontrolu doručenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa. V prípade neúplnosti uvedenej žiadosti,  Mesto Moldava nad Bodvou vyzve neverejného poskytovateľa o jej doplnenie.
 1. Po doručení úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Mestu Moldava nad Bodvou vzniká neverejnému poskytovateľovi nárok na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku, ktorý bude vyplácaný ku dňu doručenia úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa.
 2. Mesto Moldava nad Bodvou pripraví a následne uzatvorí s neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku.
 3. Po nadobudnutí dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Moldava nad Bodvou do 30 dní vyplatí finančný príspevok na prevádzku na samostatný bankový účet neverejného poskytovateľa, zriadený výlučne na účel uvedený v zmluve.

Úrad

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie