Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Žiadosť o finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Žiadosť o finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby 

 

 1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Moldave nad Bodvou, ktorý má záujem o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní, podpíše a doručí na Mestský úrad Moldava nad Bodvou  „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ (ďalej len „žiadosť“) poštou na adresu:

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Oddelenie sociálnych vecí
Školská 2
045 01  Moldava nad Bodvou

alebo osobne do podateľne Mestského úradu Moldava nad Bodvou.

 

 1. Mesto Moldava nad Bodvou na základe zaevidovanej žiadosti žiadateľa požiada elektronickou formou neverejného poskytovateľa o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby a neverejný poskytovateľ, ak má voľné miesto, je povinný v lehote do ôsmich dní s týmto žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

 1. Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ v lehote do 15 dní doručí písomnou formou na mesto Moldava nad Bodvou „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku (viď príloha), ktorá bude obsahovať povinné prílohy:
 • kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi neverejným poskytovateľom a žiadateľom, pre ktorého hlavné mesto požiadalo o poskytnutie sociálnej služby,
 • scan/kópiu Registračnej karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby na zariadenie pre seniorov,
 • doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (potvrdenia musia byť od každej zdravotnej poisťovne), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.
 • notársky overené čestné vyhlásenie, že neverejný poskytovateľ nedosahuje zisk.

 

 1. Mesto Moldava nad Bodvou uskutoční kontrolu doručenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa. V prípade neúplnosti uvedenej žiadosti,  mesto Moldava nad Bodvou vyzve neverejného poskytovateľa o jej doplnenie.

 

 1. Po doručení úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Mestu Moldava nad Bodvou vzniká neverejnému poskytovateľovi nárok na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku, krorý bude vyplácaný ku dňu doručenia úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa.

 

 1. Mesto Moldava nad Bodvou pripraví a následne uzatvorí s neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku.

 

 1. Po nadobudnutí dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Moldava nad Bodvou do 30 dní vyplatí finančný príspevok na prevádzku na samostatný bankový účet neverejného poskytovateľa, zriadený výlučne na účel uvedený v zmluve

Úrad

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie