Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Postup pri posúdení odkázanosti

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY ?
POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU ?

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Moldava nad Bodvou, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

  • opatrovateľská služba,
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • denný stacionár

Zariadenie pre seniorov je nasledovné:

Proces posudzovania odkázanosti na sociálnu službu upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 


1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu odá občas s trvalým pobytom na území Mesta Moldava nad Bodvou osobne v podateľni Mestského úradu Moldava nad Bodvou, ktorá sídli na ulici Bartalosovej 16, prípadne poštou alebo elektronicky.

2. Na žiadosti označí z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby a jednu formu sociálnej služby. Na každý druh sociálnej služby musí byť podaná osobitná žiadosť.

3. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť zmluvným (obvodným) lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy, výpis zo zdravotnej dokumentácie  a pod.).

4. Ak si občan nevie sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho  lekára podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

5. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre posudkovú činnosť. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je:

  • zdravotná posudková činnosť (zdravotný posudok),
  • sociálna posudková činnosť (sociálny posudok).

6. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu na požadovaný druh sociálnej služby.

7. Aké sú spôsoby prevzatia Posudku o odkázanosti a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

  • doručovanie poštou (do vlastných rúk)
  • osobné prevzatie

 

Po vyhotovení Posudku o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si po výzve môže tieto dokumenty žiadateľ alebo osoba ním určená (na základe Splnomocnenia) vyzdvihnúť osobne na MsÚ Moldava nad Bodvou na Oddelení sociálnych vecí, Bartalošova 16, prípadne mu budú zaslané poštou do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu, alebo elektronicky.

Ak chce žiadateľ využiť svoje právo v zmysle §53 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vzdať sa tým opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť na základe vzdania sa práva odvolania a stane sa právne záväzným.

V prípade, ak sa chce žiadateľ vzdať práva na odvolanie voči Rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu, ale nemôže prísť osobne podpísať vzdanie sa práva na  odvolanie, môže na základe „Splnomocnenia“ splnomocniť ním určenú osobu na jeho zastupovanie v celom konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá môže uvedené dokumentu zaňho prevziať.  

 

Tlačivá:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález

 

Dokumenty:
VZN č. 124
Zákon č. 448/2008 Z. z.

Úrad

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie