Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

3. zasadnutie MZ - 01.02.2023

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 1. február 2023 (streda) o 13.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

 

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov.
   - interpelácie
   - mapa

3. Kontrola plnenia uznesení.
   - dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
   - správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2022.
   - správa

6. Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2022.
   - správa HK

7. Zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2023 rozpočtovým opatrením č. 1/2023.
   - dôvodová správa
   - príjmová časť
   - výdavková časť
   - správa HK

8. Program rozvoja mesta Moldava nad Bodvou na programovacie obdobie 2021 – 2027.
   - dôvodová správa
   - PHSR

9. Návrh na schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa spoločnosti „Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.“ a Založenie obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.“
   - dôvodová správa
   - uznesenie
   - listina

10. Návrh na prerokovanie prevodu a predaju majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou:

a) Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestnenie elektro – energetického zariadenia na slúžiacom pozemku v súvislosti s realizáciou stavby „Moldava nad Bodvou - rozšírenie NN“  v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s.
   - dôvodová správa
   - žiadosť a zmluva
   - geometrický plán

b) Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu „Objekt SO 01a – Rozšírenie NN siete 400V/50Hz“ – v prospech VSD, a.s.
   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - znalecký posudok
   - geometrický plán

c) Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestenie inžinierskych sieti v prospech obchodnej spoločnosti Kolkáreň SaŠ s.r.o.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - znalecký posudok
​​​​​​​   - geometrický plán

d) Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestenie inžinierskych sieti pre stavbu: „IBV Moldava nad Bodvou“  v prospech obchodnej spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť“.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - znalecký posudok 1
   - znalecký posudok 2
​​​​​​​   - geometrický plán

e) Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre obchodnú spoločnosť RTCI s.r.o. formou priameho predaja.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - znalecký posudok
​​​​​​​   - geometrický plán
   - cenová ponuka 1
​​​​​​​   - cenová ponuka 2
   - zápisnica

f) Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. z dôvodu umiestnenia stavby blokovej trafostanice s jej príslušenstvom.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - zmluva a geometrický plán

g) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - znalecký posudok 1
   - znalecký posudok 2
​​​​​​​   - geometrický plán

h) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – montážnej haly a pozemku pod montážnou halou v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - znalecký posudok

11. Návrh na schválenie priameho nájmu nebytových priestorov v budove Inkubátorového domu  pre Maticu slovenskú z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - žiadosť

12. Rôzne
   - Informatívna správa o stave v oblasti energetiky s návrhmi opatrení – ústna správa.

13. Podnety občanov.

14. Záver.

 

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

​​​​​​​

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie