Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

7. zasadnutie MZ - 12.07.2023

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 12. júl 2023 (streda) o 13.00 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov.
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení.
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
     správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného   poriadku, priestupkov a kriminality za 2. štvrťrok 2023.
     správa

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023, Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2023, Správa o kontrolnej činnosti č. 2/2023.
     plán kontrolnej činnosti
     správa o kontrolnej činnosti
     správa HK/2

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou na obdobie 2021 – 2027.
     dôvodová správa
     PHSR

8. Zámer zapojenia sa do programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VI.A Slovenská republika - Maďarsko 2021-2027 do výzvy FP-HUSK-2302 na spoluprácu a partnerstvo s mestom TOKAJ.
     dôvodová správa

9. Zámer zapojenia sa do výzvy č. 2/2023/SRR Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne, podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.
     dôvodová správa

10. Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti  rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť“ - Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti“.
     dôvodová správa
     príloha
     výzva

11. Zámer zapojenia sa do výzvy Zvyšovanie kvality života v obciach, miestny rozvoj a podpora vzdelávania, do aktivity C2.1: Podpora predprimárneho a primárneho vzdelávania k projektu: Zriadenie Ekoučební v materských škôlkach v Moldave nad Bodvou.
     dôvodová správa

12. Návrh na schválenie zámeru priameho prenájmu časti pozemkov mesta odčlenených geometrickým plánom z pozemkov C KN parc. č. 1345/6 a parc. č. 1348/7 v k.ú. Moldava nad Bodvou a možnosti budúceho prevodu vlastníckeho práva k pozemku pre účel výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby. 
     dôvodová správa
     žiadosť

13. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 31. 03. 2023.
     dôvodová správa

14. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2023 rozpočtovým opatrením primátora mesta.
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     správa HK

15. Návrh na prerokovanie prevodu a predaju majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou:

a)  Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj časti pozemku vo vlastníctve      mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava nad Bodvou, Hlavná LHV69 RD. VN, TS, NN“ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.
     dôvodová správa
     žiadosť
     zmluva

b) Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava nad Bodvou, Hlavná LHV69 RD- VN, TS, NN “ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.
     dôvodová správa
     zmluva

c) Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestenie elektro – energetického zariadenia pre stavbu: „Moldava nad Bodvou – zriadenie VN, DTS, úprava NN, DP TS20“ v prospech obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
     dôvodová správa
​​​​​​​     znalecký posudok
     žiadosť
​​​​​​​     vecné bremeno

d) Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Preložka vedenia NN, OEZ a VO Moldava nad Bodvou“ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.
​​​​​​​     dôvodová správa
​​​​​​​​​​​​​​     zmluva
     vyjadrenie

e) Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj časti pozemku vo         vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava – zriadenie DO TS4 Moldava“ v prospech budúceho kupujúceho: Východoslovenská distribučná , a.s.
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     zmluva
     rozhodnutie
     situácia
     plná moc

f) Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava – zriadenie DO TS4 Moldava“ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     zmluva
     rozhodnutie
     situácia
     plná moc

g) Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre Andreu Štefánovú formou priameho predaja.
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     žiadosť + mapka
     znalecký posudok (11)
     znalecký posudok (38)
     geometrický plán

h) Návrh na schválenie priameho odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou  v prospech Radovana Drába z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     žiadosť - doplnenie
     znalecký posudok (5)
     znalecký posudok (59)
     geometrický plán

i) Návrh na schválenie odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre Ing. Máriu Konderlovú, p. Salmášovcov, p. Tarabčákovcov a p. Draskoczyho formou priameho predaja do ich podielového spoluvlastníctva, každému vo veľkosti ¼.
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     znalecký posudok
     geometrický plán

j) Spoločnosť KISS DEVELOP, s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením „rozšírenia NN distribučnej siete a NN prípojky“. 
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     návrh zmluvy
     plnomocenstvo
     situácia

k) Spoločnosť M-TEL, s.r.o. – Žiadosť o záväzné stanovisko k stavbe „FO pripojenie OLT Telekom Hlavná 65, Moldava nad Bodvou“ (Zmluva o budúcej zmluve o zradení vecného bremena).
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     žiadosť - doplnenie
     vecné bremeno - návrh

16. Personálne otázky Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkevných náležitostí. 
​​​​​​​     dôvodová správa

17. Návrh na zápis objektov do evidencie pamätihodností mesta - 1. časť.
​​​​​​​     dôvodová správa

18. Návrh na schválenie odpustenia nájmu za mesiace január, február, marec 2023 voči organizácií Bowling Klub Lineas Prešov vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 315 /2020 uzatvorenej medzi mestom Moldava nad Bodvou a organizáciou Bowling Klub Lineas Prešov.
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť

19. Zámer na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Miestne občianske a preventívne služby
     dôvodová správa

20. Zámer na predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti zameranú na Zriadenie centier zdieľaných služieb
     dôvodová správa

21. Zámer na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
     dôvodová správa

22. Rôzne

23. Podnety občanov

24. Záver

 

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

​​​​​​​

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie