Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

2. zasadnutie MZ - 16.12.2022

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 16. december 2022 (piatok) o 13.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2022, Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2022, Správa o kontrolnej činnosti HK 3/2022, Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
     správa HK/5
     správa HK/6
     správa HK/3
     plán kontrolnej činnosti

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za 3. štvrťrok 2022
     správa

7. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov a odborníkov, určenie tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
     dôvodová správa

8. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh zásad

9. Plán činnosti Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2023
     dôvodová správa

10. Určenie zástupcu primátora mesta Moldava nad Bodvou

10/1 Návrh na určenie platu zástupcovi primátora mesta Moldava nad Bodvou

11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou - Sociálne služby v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

11/1 Dodatok č. 4 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

12. Dodatok č. 1 k VZN č. 121 o určení výšky finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku
     príloha

13. Dodatok č.  1 k VZN č. 123 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
     dôvodová správa
     návrh dodatku
     príloha
     vyhodnotenie
     tabuľka

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
     dôvodová správa
     návrh VZN

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o miestnom poplatku za rozvoj
     dôvodová správa
     návrh VZN

16. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021
     dôvodová správa
     výročná správa

17. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou k úverovej zmluve č. 1197/CC/20 od Slovenskej sporiteľne a. s.
     dôvodová správa

17/1 Čerpanie rozpočtu mesta k 30. 09. 2022 a 7. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     príjmy
     výdavky
     správa HK

17/2 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldava nad Bodvou
na rok 2022
     dôvodová správa
     tabuľka

17/3 Návrh na zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2022
     dôvodová správa
     tabuľka
     žiadosť

18. Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2023 a roky 2024 – 2025
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu
     príjmy
     výdavky
     stanovisko HK

19. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou na rok 2023 a roky 2024, 2025
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu

20. Návrh rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2023 a roky 2024, 2025
​​​​​​​     dôvodová správa
     návrh rozpočtu

21. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
​​​​​​​     dôvodová správa
     dodatok

22. Zámer mesta Moldava nad Bodvou na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov
​​​​​​​     dôvodová správa

23. Zámer mesta Moldava nad Bodvou o požiadanie dodatočného príspevku pre projekty IROP 2014-2020 prioritné osi 1, 2, 4, 7
​​​​​​​     dôvodová správa

24. Zámer mesta Moldava nad Bodvou o podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
​​​​​​​     dôvodová správa

25. Návrh na schválenie priameho nájmu nebytových priestorov v budove Inkubátorového domu pre p. Máriu Sabovú zo Speváckeho súboru Živena z dôvodov hodných osobitného zreteľa
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť

26. Návrh na schválenie predlženia priameho nájmu nebytových priestorov v budove polikliniky pre p. Jozefa Lukácsa z Klubu abstinujúcich BODVA z dôvodov hodných osobitného zreteľa
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť

27. Návrh na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, nadácií s majetkovou účasťou mesta a neziskovej organizácie založenej mestom
​​​​​​​     dôvodová správa

28. Protokol NKÚ o výsledku kontroly „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“ KA-029/2022/1090
​​​​​​​     dôvodová správa
     protokol

29. Informatívna správa o stave v oblasti energetiky s návrhom opatrení Schválenie podmienok verejného obstarávania elektriny a zemného plynu
​​​​​​​     dôvodová správa

30. Návrh na schválenie navýšenia ceny diela pre projekt s názvom: „Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou“
​​​​​​​     dôvodová správa

31. Voľba prísediacich pre Okresný súd Košice-okolie
​​​​​​​     dôvodová správa
     žiadosť
     voľba prísediacich

32. Rôzne

33. Podnety občanov

34. Záver

 

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

​​​​​​​

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 33 °C 22 °C
utorok 16. 7. jasná obloha 35/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 32/20 °C
štvrtok 18. 7. mierny dážď 30/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie