Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

12. zasadnutie MZ - 29.4.2024

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 29. apríl 2024 (pondelok) o 14.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov.
   interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení.
   dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
   správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného   poriadku,  priestupkov a kriminality za I. štvrťrok 2024
   - poďakovanie za záchranu života.
   správa

6. Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2023, Správa o činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2024.
   správa HK/6
   správa o činnosti

7. Návrh na schválenie zámeru zriadenia neziskovej organizácie zastrešujúcej činnosť komunitného centra mesta Moldava nad Bodvou.
   dôvodová správa

8. (doplnený bod na MZ) Návrh na opravu uznesenia č. 186/2024 zo dňa 12.4.2024 na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 110 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa

9. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2024 a Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 1/2024 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta.
   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť

10. Návrh na zverenie majetku mesta do správy:

a) Základnej škole na ul. Československej armády 15,
   dôvodová správa

b) Základnej škole s VJM na ul. Československej armády 15,
   dôvodová správa

c) Základnej škole na ul. Severnej 21,
   dôvodová správa

d) Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58.
   dôvodová správa

11. Návrh na schválenie použitia kontokorentného úveru na nákup RTG prístroja.
   dôvodová správa

12. Návrh na schválenie zverenia hnuteľného majetku mesta Moldava nad Bodvou do užívania mestskej právnickej osobe - Sociálnemu podniku mesta Moldava nad Bodvou s.r.o. vo forme výpožičky a schválenie návratnej finančnej pomoci Sociálnemu podniku mesta Moldava nad Bodvou s.r.o. 
   dôvodová správa
   príloha

13. Návrh Zriaďovacej listiny a Štatútu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou.
   dôvodová správa
   zriaďovacia listina
   štatút
   majetok

14. Návrh na navýšenie členského príspevku Únie miest Slovenska pre rok 2024.
   dôvodová správa
   členské
   model

15. Dodatok č. 2 k VZN č. 121 o určení výšky finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou.
​​​​​​​   dôvodová správa
   návrh dodatku
   návrh prílohy

16. Schválenie zámeru spracovania mestskej monografie.
​​​​​​​   dôvodová správa

17. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove Inkubátora pre Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
​​​​​​​   dôvodová správa
   žiadosť

18. Zámer na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024
   dôvodová správa

19. Rôzne.

20. Podnety občanov.

21. Záver.

 

Pozvánka

Uznesenia

 

​​​​​​​

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie