Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Stonožka

Materská škola (Stonôžka), Krátka 10, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Mária Demková
 
Kontakty:
telefón: 0917 677 136
facebook: msstonozka
 
Počet tried: 4
Kapacita: 100 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 8 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 3 upratovačky, 5 kuchárok, 1 vedúca školskej jedálne

Pedagogické zameranie materskej školy: 
Výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná súlade so ŠVP v štátnych predškolských zariadeniach, ktorý schválilo ministerstvo školstva. Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami. Pedagogické pôsobenie je zamerané na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa individuálne, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových a tvorivých schopností, pracovných zručností, socializácie v kolektíve. Učiť deti hrou v bohatom podnetnom prostredí a všestranne pripraviť deti na školu, je našou každodennou prioritou.

Špecifiká našej profilácie:
- v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti;
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na prípravu detí na vstup do základnej školy, zamerať pozornosť na deti s odloženou školskou dochádzkou;
- podporovať environmentálne bádateľské aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia;
- pokračovať v intenzívnej výučbe anglického jazyka s postupnosťou výučby anglického jazyka v základnej škole;
- rozširovať možnosti rozvíjať hudobný, tanečný, spevácky a výtvarný talent detí;
- presadzovať zdravú výživu v MŠ aj v rodine projektami Týždeň zdravia a Svetový deň mlieka;
- naďalej pokračovať v predplaveckom výcviku v spolupráci so ZŠ Buzica;
- realizáciou projektu Evička nám ochorela a v spolupráci s Červeným krížom a Záchrannou službou Košice  utvárať vhodné podmienky pre ochranu a starostlivosť detí  o svoje zdravie a zdravie iných;
- individuálne sa venovať rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky; dbať na dobrú prípravu a plynulý prechod do základnej školy v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou.

Aktivity materskej školy: 
Aktivity vychádzajú z projektov, s ktorými materská škola pracuje počas celého školského roka. Sú zamerané predovšetkým na prosociálnu, environmentálnu a zdravotnú oblasť. K najzaujímavejším a najefektívnejším aktivitám patria Tekvicová slávnosť, Deň jabĺk, Šarkaniáda, Ochutnávka nátierok, Deň mlieka, Deň matiek, Exkurzia do planetária, Deň detí.
Ďalšie aktivity sú zamerané na telovýchovnú oblasť. Naša materská škola je zapojená do súťaže „Viacboj všestrannosti“, zúčastňujeme sa okresného jesenného a jarného kola, organizujeme predplavecký výcvik.
Výtvarné dielka našich detí prezentujeme nielen v interiéri našej MŠ, ale aj v súťažiach, ktoré usporadúvajú iné organizácie, napr. MsKS Moldava nad Bodvou, Hvezdáreň Medzev, Centrum voľného času CVrČek Moldava nad Bodvou. Vo výtvarnej súťaži v spolupráci s Hvezdárňou Medzev sme sa niekoľkokrát umiestnili na popredných miestach.

V materskej škole podľa záujmu detí a rodičov pracujú záujmové krúžky:
- výuka anglického jazyka,
- tanečný a výtvarný krúžok v spolupráci s ZUŠ v Moldave nad Bodvou,
- krúžky v spolupráci s CVČ CVrČek v Moldave nad Bodvou (podľa ponuky),
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
- Zdravé oči už v škôlke, ktorú realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska;
- Európsky týždeň mobility a Deň bez áut;
- Projekt Digiškola;
- Týždeň zdravia;
- Veselé  zúbky.

Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
S cieľom prezentácie pozitívneho vplyvu predškolskej výchovy na rozvíjanie všetkých oblastí osobností dieťaťa spolupracujeme so všetkými subjektmi výchovy v zmysle potreby komplexnosti formovania jeho prístupov, názorov a postojov.
Spolupracujeme s rodinou - konzultujeme v zmysle získavania informácií o vzťahoch v rodine a o správaní sa dieťaťa v nej; poskytujeme odborné poradenstvo pri riešení problémov a metodickú pomoc, spolupracujeme pri zabezpečovaní mimoškolských aktivít i prevádzky MŠ a renovácii zariadení, priebežne oboznamujeme rodičov s platnou legislatívou či možnostiach materiálnej a finančnej pomoci rodičov. Rodičia detí sú organizovaní v Občianskom združení, ktoré zasadá podľa potreby.
Ďalej spolupracujeme so zriaďovateľom, s radou školy, s Mestskou knižnicou, s Mestskou televíziou, s podnikateľskými subjektmi, so základnými a materskými školami v meste, s Centrom voľného času CVrČek, so Základnou umeleckou školou, Metodicko-pedagogickým centrom a Pedagogicko-psychologickou poradňou.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Materská škola sa nachádza v blízkosti centra mesta - Moldavy nad Bodvou. Je umiestnená v typizovanej jednoposchodovej budove pre materskú školu, s prevádzkou štyroch tried, so školskou kuchyňou a priestranným školským dvorom.
Prostredie materskej školy vytvára interiér a exteriér, ktorý zodpovedá hygienickým, pedagogicko - psychologickým nárokom na daný typ školy. Je určený deťom predškolského veku a má ich motivovať i podnecovať k hravosti, veselosti, k radostnému prežívaniu pekných chvíľ detstva v materskej škole.
Interiér školy tvorí prízemie vstupnou chodbou s dvoma triedami s príslušnými priestormi a výdajňami jedla. Na poschodí sú umiestnené ďalšie dve triedy s príslušnými priestormi a výdajňami jedla. Každá trieda má samostatnú šatňu, hygienické priestory, herňu pre hry a činnosti detí, spálňu. Miestnosti a príslušenstvom pre prevádzkový personál, školskú kuchyňu, riaditeľňa a multifunkčná miestnosť sa nachádzajú v hospodárskej budove MŠ.
Interiér materskej školy tvorí materiálne vybavenie, ktoré je funkčne vybavené deťom predškolského veku. Množstvo učebných didaktických pomôcok, audiovizuálnych prostriedkov a kníh neustále rozširujeme ich nákupom, ktoré vedú ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.
Exteriér školy tvorí priestranný školský dvor, ktorý je vybavený novým multifunkčným zariadením so šmykľavkou a hojdačkou, vybavenie je obohatené  tromi  pružinovými hojdačkami a vahadlovými hojdačkami,  pieskoviskami a početnou zeleňou. Školský dvor sa nachádza v tichom a bezpečnom mieste. Vonkajšie priestory a celý areál školy umožňujú uskutočňovať pohybové  cvičenia bez i s náradím, športové činnosti, tvorivé, konštrukčné, umelecké činnosti a podobne.

Stravovanie:
Stravovanie detí je zabezpečované z jedálne materskej školy v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne, za pitný režim detí pedagogickí zamestnanci. Strava sa vydáva vo výdajni jedál zariadenej pri jedálni za pomoci pracovníkov školskej jedálne. Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania.
Pitný režim je zabezpečený nápojmi - pitná voda, čaj a to hygienicky vyhovujúcim spôsobom.
 
Doplňujúce informácie:
Naša materská škola je typizovaná štvortriedna budova umiestnená v centre mesta Moldava n/B, vzdialená niekoľko metrov od cestnej komunikácie. Umiestnenie materskej školy ponúka svojimi podmienkami dostatočný priestor pre pohybové aktivity, ktoré využívame na spontánny i emocionálny pohyb detí, či v interiéri, na školskom dvore, alebo na neďalekom ihrisku pod kopcom v prírode.

Charakteristika detí:
Zaškoľujeme deti od 2,5 roka do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dochádzajú k nám deti z Moldavy n/B a aj zo spádových obcí: Debraď, Jasov, Drienovec, Turnianska nová Ves.
Komunikáciu a spoluprácu s rodičmi pokladáme za  jednu z našich prioritných úloh. Škola je otvorená pri konzultácii a vyjadrovaní postrehov, požiadaviek, problémov a návrhov. Vítame rodičovskú otvorenosť a konštruktívnosť návrhov pri našej tvorivej výchovno-vzdelávacej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s rodičmi tých detí, ktoré navštevujú materskú školu, ale i nových detí, ktoré po prvý raz čoskoro prekročia prah našej materskej školy.

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie