Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Kontroly 2016

Správa z kontroly č. HK/1/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola plnenia a dodržiavania zákonných podmienok vyplývajúcich pre mesto Moldava nad Bodvou zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Správa z kontroly č. HK/2/2016 - občianske združenie ŠK Bodva
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti a hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/3/2016
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v I. polroku 2015.

Správa z kontroly č. HK/4/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola dôvodov a opodstatnenosť vylúčenia žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016 z rozhodovacieho procesu, ktorú podala organizácia TJ Roma.

Správa z kontroly č. HK/5/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola vybavovania sťažností, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/6/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola vybavovania petícií, ktoré boli doručené Mestskému úradu Moldava nad Bodvou v roku 2015.

Správa z kontroly č. HK/7/2016 - Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami v kontexte uplatňovania a dodržiavania ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na obdobie roka 2015.

Správa z kontroly č. HK/8/2016 - Zväz skautov maďarskej národnosti, občianske združenie
Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta v roku 2015.
Správa z kontroly č. HK/8/2016 bola prerokovávaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 9.11.2016. Predložená správa nebola vzatá na vedomie hlasovaním poslancov v pomere: prítomných: 10 poslancov, za návrh: 5 poslancov, proti návrhu: 0 poslancov, zdržali sa hlasovania: 5 poslanci. Diskusia k správe z kontroly a hlasovanie poslancov o predloženom návrhu k dispozícii na videozázname z rokovania 24. zastupiteľstva, dňa 9.11.2016, čas videozáznamu: 3:49:30 - 4:03:00.

Správa z kontroly č. HK/9/2016 - Mestská polícia - Kontrola plnenia ustanovení Internej smernice o činnosti rómskej občianskej hliadky Moldava nad Bodvou, v kontexte Organizačného poriadku Mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Správa z kontroly č. HK/10/2016 - Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré boli prijaté v II. polroku 2015.

Správa z kontroly č. HK/11/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kontrola súladu aktuálneho reálneho stavu finančnej hotovosti v pokladni vedenej na mestskom úrade v Moldave nad Bodvou so stavom finančnej hotovosti uvádzanom v čase výkonu kontroly v pokladničnej knihe. Súčasťou výkonu kontroly je aj dodržiavanie Vnútorného predpisu pre vedenie pokladne č. 10/2015 pracovníkmi mestského úradu zodpovednými za vedenie pokladne (pokladníkmi).

Správa z kontroly č. HK/12/2016 - Mestský úrad Moldava nad Bodvou - Kontrola zákonnosti uzatvorených zmlúv súvisiacich s nájmom mestského kúpaliska a kontrola efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov na opravu, resp. rekonštrukciu kúpaliska z rozpočtu mesta.

Správa z kontroly č. HK/13/2016 - Športový klub Taekwon Do - Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými z dotácie mesta.

Správa z kontroly č. HK/14/2016 - Základná škola Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Kontrola uplatňovania a dodržiavania „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou“, pri prenechávaní majetku mesta do nájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám. Kontrola bola zameraná na zmluvné vzťahy založené zmluvami o nájme uzatvorenými od začiatku roka 2016.

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie