Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

39. zasadnutie MZ - 14. 7. 2022

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 14. júl 2022 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

 

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
   - interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
   - dôvodová správa

3/1 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 385/2017
z 28. zasadnutia konaného dňa 13. 2. 2017, ktorým bol chválený Zámer nájmu časti
pozemku pre Slovenský zväz ľadového hokeja na dobu nájmu 40 rokov, za cenu nájmu 1 €
z dôvodu realizácie výstavby športovej haly
   - dôvodová správa
   - uznesenie

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
   - správa

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2022
   - správa

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za 2. štvrťrok 2022

7. Návrh Dodatku č. 1 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 119 o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - návrh dodatku

8. Návrh Dodatku č. 1 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 120 Trhový poriadok trhovisko Encs - Encsi piactér
   - dôvodová správa
   - návrh dodatku

9. Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022 v meste Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa

10. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti Správa bytov Bodva s.r.o.
   - dôvodová správa

11. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou - 2 pavilóny“
   - dôvodová správa

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31. 3. 2022
   - dôvodová správa
   - príjmová časť
   - výdavková časť

13. Návrh na schválenie predlženia priameho nájmu nebytových priestorov v budove polikliniky pre Občianske združenie Materské centrum BuBu z dôvodov hodných osobitného zreteľa
   - dôvodová správa
   - nájomná zmluva
   - žiadosť

14. Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie futbalového štadióna od spoločnosti Wisage spol. s.r.o., resp. zámeny nehnuteľnosti mesta za futbalový štadión od spoločnosti Wisage spol. s.r.o., ktorý sa nachádza v meste Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - odpoveď

15. Výstavba dopravnej komunikácie Nová Terasa
   - dôvodová správa
   - rozpočet
   - situácia šv
   - situácia A
​​​​​​​   - situácia B

16. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre obchodnú spoločnosť RTCI s.r.o. formou priameho predaja
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - cenová ponuka RTCI
   - cenová ponuka Sačkovci
   - žiadosť
   - geometrický plán
   - znalecký posudok

17. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre projekt s názvom: „Vybudovanie absentujúcej oddychovej zóny vo významnom turistickom uzle“
​​​​​​​   - dôvodová správa

18. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
​​​​​​​   - dôvodová správa

19. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 - Rozpustenie rezervného fondu - návrhy projektov
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - správa HK

20. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre plánovanú výstavbu IBV Moldava nad Bodvou (obytný súbor rodinných domov) v prospech oprávneného z vecného bremena: Marta Raczová
​​​​​​​   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - mapa
   - oborné stanovisko​​​​​​​

21. Rôzne

21/1 Informácia spoločnosti Rheinmetall o investičnom zámere
   - dôvodová správa

22. Podnety občanov

23. Záver

 

Pozvánka​​​​​​​

Uznesenia

Zápisnica

 

​​​​​​​

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie