Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

38. zasadnutie MZ - 7.6.2022

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 7. jún 2022 (utorok) o 13.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     - interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     - dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2022, správa o výsledku kontroly č. HK/3/2022, správa o kontrolnej činnosti HK/2/2022, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
     - kontrola HK/1/22
     - kontrola HK/2/22
     - kontrola HK/3/22
     - plán kontrolnej činnosti

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za 1. štvrťrok 2022
     - správa

7. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad Bodvou, časť Budulov 121 za rok 2021
     - výročná správa

8. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Večné Deti, Školská 2, Moldava nad Bodvou za rok 2021
     - výročná správa

9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2021
     - dôvodová správa

10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021 a Stanovisko hlavného kontrolóra
     - dôvodová správa
     - záverečný účet
     - hodnotenie plnenia programov
     - plnenie príjmov
     - čerpanie výdavkov
     - stanovisko HK
     - správa auditora

11. Návrh na 3. zmenu rozpočtu za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
     - dôvodová správa
     - príjmová časť
     - výdavková časť
     - správa HK

12. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
     - dôvodová správa

13. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre p. Ing. Martina Rakackého formou priameho predaja
     - dôvodová správa
     - znalecký posudok
     - geometrický plán
     - zrušenie žiadosti

14. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre Andreu Štefánovú formou priameho predaja
     - dôvodová správa
     - znalecký posudok
     - geometrický plán
     - žiadosť

15. Návrh na schválenie odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre Ing. Máriu Konderlovú, p. Salmášovcov, p. Tarabčákovcov a p. Draskoczyho formou priameho predaja do ich podielového spoluvlastníctva, každému vo veľkosti ¼
     - dôvodová správa
     - znalecký posudok
     - žiadosť + geometrický plán

16. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre Jozefa Pekára formou priameho predaja
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - znalecký posudok
     - žiadosť

17. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre obchodnú spoločnosť RTCI s.r.o. formou priameho predaja
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - znalecký posudok
     - geometrický plán
     - žiadosť

18. Metodika zmien Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - metodika

19. Žiadosť Košickej arcidiecézy o súhlasné stanovisko k zaradeniu Školskej jedálne a Centra voľného času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy v Moldave nad Bodvou do siete škôl a školských zariadení SR
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - žiadosť jedáleň
     - žiadosť cvč

20. Zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 464/2021, ktorým bol schválený Zámer rekonštrukcie a modernizácia, prevádzky a údržby zariadení verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - uznesenie

21. Zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 86/2019, ktorým boli schválené Stanovy MŠK Moldava nad Bodvou a voľba členov Rady MŠK
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - uznesenie

22. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci pre Nadáciu pre budúcnosť a Jövőért Alapítvány. 
​​​​​​​     - dôvodová správa
     - žiadosť

23. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava nad Bodvou – ochrana
intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05“ v prospech Slovenského vodohospodárskeho
podniku, štátneho podniku
     - dôvodová správa
     - návrh zmluvy
     - žiadosť

24. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou pre umiestnenie elektro – energetického zariadenia na slúžiacom
pozemku v súvislosti s realizáciou drobnej stavby „Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia VN
prípojky a TS11“ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s.
     - dôvodová správa
     - návrh vecného bremena a geometrický plán
     - žiadosť

25. Rôzne

26. Podnety občanov

27. Záver

 

Pozvánka​​​​​​​

Uznesenia​​​​​​​

Zápisnica

 

​​​​​​​

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie