Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

34. zasadnutie MZ - 3.2.2022

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 3. február 2022 (štvrtok) o 14.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
     plán

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2021
     správa

7. Návrh na udelenie ocenenia významným osobnostiam mesta Moldava nad Bodvou

8. Návrh vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     periodicita

9. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy
     dôvodová správa

10. Návrh na schválenie predlženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     zámer
     žiadosť

11. Návrh na schválenie dotácií

12. Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Zariadenia pre seniorov - Domova Sv. Alžbety, Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

13. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou na ul. Letná, Moldava nad Bodvou pre Bc. Csabu Eperješiho formou priameho predaja
     dôvodová správa
     geometrický plán
     znalecký posudok
     žiadosť

14. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v k. ú. Moldava nad Bodvou pre p. Ivana Smutného a Eriku Smutnú z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
     dôvodová správa
     geometrický plán
     geometrický plán 2
     geometrický plán 3
     žiadosť

15. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre p. Ing. Martina Rakackého a p. Petru Rakackú formou priameho predaja
     dôvodová správa
     znalecký posudok
     žiadosť

16. Návrh na schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie a predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Školská v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

17. Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie bývalého letného kúpaliska a jeho transformácia na SPORT PARK s dôrazom na SKATEPARK
     dôvodová správa
     video (115.11 MB)

18. Rôzne

19. Podnety občanov

20. Záver

 

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1
2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 11. 6. 2023
zamračené 18 °C 13 °C
pondelok 12. 6. polojasno 17/10 °C
utorok 13. 6. oblačno 17/8 °C
streda 14. 6. slabý dážď 20/9 °C
rozšírené vyhľadávanie