Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

3. zasadnutie MZ - 14.2.2019

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 14. február 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Kontrola uznesení

5. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou

6. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

7. Správa HK 1/2019 o kontrolnej činnosti, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2018, Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2018

8. Návrh Štatútu mesta Moldava nad Bodvou

9. Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

10. Návrh Rokovacieho poriadku mestskej rady v Moldave nad Bodvou

11. Protokol NKÚ o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu

12. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020

13. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad Bodvou

14. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou

15. Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školský zariadení na území mesta

16. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou

17. Návrh Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku

18. Návrh na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov a vybavenie petície občanov

19. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

20. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019

21. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

22. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru

23. Návrh na založenie Športového klubu v Moldave nad Bodvou

24. Zámer zapojenia sa do projektu Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania

25. Zámer zapojenia sa do výzvy – Prevencia kriminality 2019 – rozšírenie kamerového systému

26. Zámer zapojenia sa do výzvy v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019

27. Návrh na odstránenie stavby - bytového domu na Bartalosovej ulici a to Bytového domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou

28. Návrh na 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

29. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy,  n.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

30. Návrh  na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

31. Ukončenie nájomnej zmluvy býval detská nemocnica

32. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva

33. Rôzne
   -  voľby prezidenta SR – marec 2019
   - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

34. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie