Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

26. zasadnutie MZ - 29.4.2021

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 29. apríl 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

2. Čiastková správa č. 1 z kontroly ZUŠ č. HK/2/2021, Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2020, Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2021

3. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu

4. Návrh Dodatku č. 3 VZN mesta Moldava nad Bodvou č: 89 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

5. Schválenie Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou

7. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

9. Návrh na schválenie priameho odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou p. Izabele Lackovej

10. Návrh na schválenie priameho odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou p. Luciánovi Tóthovi

11. Návrh na schválenie predlženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou

12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Vodozádržné opatrenia – ZŠ Severná ulica“

13. Rekonštrukcia objektu - Nájomné byty, Hviezdoslavova 21, Moldava nad Bodvou - práce naviac

14. Schválenie žiadosti spoločnosti AGRO – MOLD, a.s. o povolenie k uzavretiu poľných ciest v k. ú. Moldava nad Bodvou

15. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu č. 010578/2020/OGEN s názvom „The Space Connects Us – Multifunctional centre in Moldava nad Bodvou to bring together children and young people from minority with the majority“

16. Návrh na schválenie žiadosti o spolufinancovanie povrchovej úpravy (asfaltovanie) prístupovej časti pozemku vo vlastníctve mesta parcely č.KN-C 1097/3 v k. ú. Moldava nad Bodvou

17. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre projekt s názvom: „Propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva v Moldave nad Bodvou a okolí“

18. Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie synagógy na multikultúrne priestory

19. Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie Penziónu Bodva Moldava nad Bodvou na Centrum sociálnej pomoci v Moldave nad Bodvou

20. Návrh na 2. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021

21. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou“

22. Návrh na chválenie zámeru odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v k. ú. Budulov pre Františka Lőrinca formou priameho predaja

23. Informácia o stave riešenia žiadosti došlých mestu Moldava nad Bodvou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta

24. Návrh na chválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov za účelom výstavby Polyfunkčných BD v Meste Moldava nad Bodvou

25. Rôzne

26. Podnety občanov

27. Záver


Materiály k 26. MZ


Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 25 °C 12 °C
sobota 30. 9. oblačno 24/13 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 20/12 °C
pondelok 2. 10. oblačno 22/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
rozšírené vyhľadávanie