Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

22. zasadnutie MZ - 20.10.2020

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. október 2020 (kedd) o 09.00 hod., Kultúrny dom, Budulov, Moldava nad Bodvou.
 
Program:
 
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie
 
2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
 
3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2020, Správa o kontrolnej činnosti HK 5/2020
 
6. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
 
7. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
 
8. Návrh VZN Mesta Moldava nad Bodvou o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
 
9. Návrh VZN Mesta Moldava nad Bodvou – Trhový poriadok trhoviska ENCS – Encsi piactér v meste Moldava nad Bodvou
 
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
 
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 110 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou
 
12. Protokol NKÚ o výsledku  kontroly oprávnení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy KA 003/2020/1140
 
13. Návrh Dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta pre Horolezecký klub
 
14. Výzva z Grantov EHP a Nórska na prekladanie žiadosti o projekt v rámci programu "MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV"
 
15. Návrh na schválenie zámeru predloženia Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku s názvom projektu: "Zážitkový turizmus malého rozsahu"
 
16. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom maďarským – I. etapa SO 02 – plynová prípojka – v prospech Nadácia pre budúcnosť - A Jövőért Alapitvány
 
17. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti v k. ú. Budulov
 
18. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
 
19. Návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy pre Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou
 
20. Správa o stave vozového parku mesta Moldava nad Bodvou
 
21. Personálne otázky komisie finančnej, správy majetku a obchodu
 
22. Zámer schválenia Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu mesta Moldava nad Bodvou
 
23. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2020
 
24. Návrh riešenia Sťažnosti na rušenie nočného kľudu občanmi z Debraďskej ulice
 
25. Návrh na 11. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 11
 
26. Návrh na schválenie zámeru predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pre projekt s názvom: "Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v Moldave nad Bodvou"
 
27. Návrh na zmenu prílohy č. I k VZN č. 118 o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Dodatkom č. 2
 
28. Návrh na 12. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 12
 
29. Návrh na schválenie zámeru prevodu majetku vo vlastníctve spoločnosti Kiss stavebné práce, s.r.o., Hlavná 332/25, 045 01 Moldava nad Bodvou do majetku Mesta Moldava nad Bodvou
 
30. Návrh na predaj nehnuteľností:
  30/1. Odpredaj pozemku mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva p. Attilovi a Ing. Denise Sanislovcom

  30/2. Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Ing. Františkovi Scirankovi
  30/3. Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Miloš Roško
 

31. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru

 

32. Návrh na schválenie podania návrhu na vyhlásenie konkurzu obchodnej spoločnosti Penzión Bodva, s. r. o., Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 

33. Rôzne

34. Podnety občanov

35. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie