Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

21. zasadnutie MZ - 27.8.2020

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 27. august 2020 (štvrtok) o 13.00 hod., Kultúrny dom, Budulov, Moldava nad Bodvou.

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
  • určenie overovateľov zápisnice
  • určenie zapisovateľa zápisnice
  • voľba návrhovej komisie
2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
 
3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2020

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

7. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2019

8. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 a stanovisko HK

9. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2020 – čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou, MsKS a MŠK
 
10. Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8

11. Výročná správa o činnosti a hospodárení Zachraňujeme životy, n. o. Moldava nad Bodvou za rok 2019

12. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad Bodvou, časť Budulov za rok 2019

13. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Prestupné bývanie“

14. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR schválené uznesením Vlády SR č. 494/2020

15. Návrh na schválenie Zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským atletickým zväzom o realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy a návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu výstavby atletickej dráhy

16. Návrh zámeru na prijatie návratných zdrojov financovania formu úveru na financovanie výstavby Multifunkčnej športovej haly
 
17. Zriadenie výdajní odberných oprávnení - CO

18. Návrh na schválenie priameho odpredaja akcií Prvej Komunálnej Finančnej, a. s. vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Mgr. Jarmile Cserhelyiovej

19. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu Moldava nad Bodvou

20. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Zariadenia pre seniorov – Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou

21. Návrh na schválenie Dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta pre Združenie Bodva E, o. z.

22. Zásady vydávania, redigovania a distribúcie novín - MoldaVArietas Moldavské premeny - Változatos Szepsi

23. Spolufinancovanie schváleného projektu: Modrotlač - džínsovina monarchie z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov

24. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - návrh na rozhodnutie o zastavení konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu verejných funkcionárov

25. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava n. Bodvou“

26. Žiadosť o NFP zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
       Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020

27. Rôzne

28. Podnety občanov

29. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie