Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

19. zasadnutie MZ - 15.5.2020

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 15. máj 2020 (piatok) o 10.00 hod., Mestské kultúrne stredisko (areál amfiteátra), Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2019, Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2020, Správa o kontrolnej činnosti HK 2/2020, Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3

8. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020

9. Rekonštrukcia objektu - Nájomné byty Hviezdoslavova 21, Moldava nad Bodvou - práce naviac

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

11. Návrh Dodatku č. 1 na zmenu Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou č. 118 O určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta

12. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemkov do vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej stavby – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta II.

13. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemkov do vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej stavby – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta III.

14. Návrh na schválenie Zmuvy o výkone správy majetku mesta Moldava nad Bodvou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Košice v prevádzkovaní ČOV v časti Budulov

15. Návrh na schválenie dohody o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta

16. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu Moldava nad Bodvou

17. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou

18. Návrh na odpredaj časti nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom – Benedek

19. Určenie karanténneho ubytovacieho zariadenia a Prevádzkový poriadok karanténneho ubytovacieho zariadenia v Moldave nad Bodvou

20. Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre Penzión Bodva s. r. o.

21. Zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve GOLDDEST s. r. o. a Štefana Görcsösa, Moldava nad Bodvou za nehnuteľností vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou

22. Návrh na schválenie zámeru majetkovo vysporiadať formou odkúpenia / zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Tomáša Tomka a spol.

23. Rôzne

24. Podnety občanov

25. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 1 2
3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 11. 2023
sneženie 1 °C 0 °C
streda 29. 11. slabé sneženie 0/-8 °C
štvrtok 30. 11. sneženie 0/-8 °C
piatok 1. 12. mierny dážď 3/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
rozšírené vyhľadávanie