Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

10. zasadnutie MZ - 19.9.2019

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 19. september 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Správa primátora mesta a mestského úradu

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2019, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2019 a Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2019

7. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

8. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 626/2018, ktorým bol schválený zámer prevodu majetku mesta Moldava nad Bodvou v prospech Slovenská republika - Správa štátnych hmotných rezerv SR

9. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30.06.2019

10. Návrh na 13. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 13

11. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta

12. Návrh na schválenie zámeru odpredaja akcií mesta Moldava nad Bodvou Prvej Komunálnej Finančnej a. s.

13. Správa o vymáhaní pohľadávok mesta Moldava nad Bodvou

14. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Moldava nad Bodvou

15. Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou

16. Návrh na schválenie vstupu mesta Moldava nad Bodvou do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska

17. Zámer mesta Moldava nad Bodvou na vydávanie novín

18. Schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou spoločnosti AGRO – PERFECT, s. r. o.

19. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odkúpenie časti nehnuteľnosti od Ota Rutkaiho a Štefana Rutkaiho v k. ú. Budulov

20. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy

21. Návrh na predlženie nájomnej zmluvy pre Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou

22. Návrh na zverenie majetku mesta do správy pre Základnú školu, Severná 21, v Moldave nad Bodvou

23. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou

24. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej škole, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou

25. Rôzne

26. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 1 2
3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 11. 2023
sneženie 0 °C -8 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/-1 °C
sobota 2. 12. silný dážď 3/2 °C
nedeľa 3. 12. rain and snow 1/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
rozšírené vyhľadávanie