Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Obnova administratívnej budovy TS s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti

Úlohou projektu je obnova administratívnej budovy s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti.

 

Projekt rieši zateplenie obvodových stien, strechy, podhľad nevykurovanej časti pivnice, výmenu okien a exteriérových dverí, výmenu svetelného a zásuvkového okruhu elektriky a výmenu vykurovania. Zároveň projekt rieši bezbariérový vstup do objektu.

Touto zmenou dochádza ku zmene pôdorysnej plochy stavby – novovytvorená rampa pre imobilných, nedôjde k zmene užívania stavby a jej účelom je zníženie energetickej náročnosti budovy a obnova budovy, ktorá je v pôvodnom stave. Všetky miestnosti budú využívané po kolaudácii s rovnakým nezmeneným účelom ako v súčasnosti.

 

STAVEBNÁ ČASŤ:

Projekt rieši celoplošné zateplenie obalových teplovýmenných konštrukcií kontaktným zatepľovacím systémom (KZS) s minerálnou vlnou hr. 160 mm.

Do zeme a do výšky nadpražia pivničných okien sa z požiarneho hľadiska, nakoľko v budove sa nachádzajú registratúrne miestnosti, navrhuje konštrukciu zatepliť XPS polystyrénom hr. 80 mm.

Od nadpražia pivničných okien po hornú hranu sokla budú obvodové steny  zateplené KZS s minerálnou vlnou hr. 120 mm. 

 

Zateplením budú ochránené obvodové steny pred poveternostnými vplyvmi.

Pri zatepľovaní obvodových stien stavby je nutné odstrániť tepelný most a obvodové steny zatepliť do hĺbky min. 500 mm pod upraveným terénom a nepodpivničenej časti budovy a 1,5 m v podpivničenej vykurovanej časti budovy. Pred zateplením obvodových stien sa požaduje jestvujúcu omietku odstrániť.

 

Staré drevené kyvné okná budú vymenené za nové plastové s izolačným trojsklom. Dvere do pivnice sú navrhnuté plastové, zadné dvere hliníkové a hlavné vstupné dvere oceľové s prerušeným tepelným mostom a izolačným trojsklom.

 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE:

Plynové vykurovanie bude vymenené za vykurovanie tepelným čerpadlom.

Navrhovaným zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TÚV bude kaskáda dvoch tepelných čerpadiel vzduch-voda v splitovom prevedení s menovitým tepelným výkonom 2 x 12,98 kW pri A-7/W35 so zabudovanou elektrovložkou výkonu 2 x 9,0 kW. Ohrev TÚV je riešený v zásobníku TÚV z okruhu tepelného čerpadla objemu 200 litrov s teplovýmennou plochou 2,5 m2. Navrhnuté sú doskové oceľové vykurovacie telesá vo vyhotovení KOMPAKT, bočné pripojenie výšky 600 a 900 mm v prevedení 21 (2 dosky 1 konvektor), 22 (2 dosky 2 konvektory) a 33 (3 dosky 3 konvektory). Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou a vypúšťaním. Navrhované vykurovacie telesá sa osadia na stenu konzolami v dodávke vykurovacích telies. Hlavné rozvody vykurovania, prepojovacie potrubia medzi zdrojmi tepla, akumulačnou nádobou, expanznou nádobou, kombinovaným rozdeľovačom a čerpadlovými skupinami sú vedené po stene a pod stropom suterénu. Navrhnuté sú medené potrubia spájané tvrdou pájkou resp. potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním. Samotné rozvody vykurovania od akumulačnej nádoby k jednotlivým vykurovacím telesám sú vedené z časti pod stropom 1.PP a pod stropom 1.NP a z neho sú vyvedené jednotlivé stúpačky k vykurovacím telesám. Rozvody UK sú vyhotovené z potrubia z uhlíkovej ocele spájané tvarovkami lisovaním.

 

ELEKTROINŠTALÁCIA:

Charakteristika elektrického zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

- Vyhradené technické zariadenie skupiny "B".

Základné údaje a charakteristiky v zmysle STN 33 2000-1:

- Najväčší odber - Inštalovaný výkon: Pi= 41 kW 

   Výpočtové zaťaženie: Pp= 30 kW 

- Rozvodný systém: 3 PEN-NPE ~ 50 Hz 230V/400V TN-C-S

 

Ekvipotenciálne pospájanie: Hlavná uzemňovacia svorka elektrickej inštalácie EP bude zároveň prípojnicou vyrovnania potenciálu a vodiče ochranného pospájania CY16 vodičmi vyrovnania potenciálu. Živé vodiče elektrickej inštalácie sa pripoja na ekvipotenciálne pospájanie cez zvodiče prepätia. Pripojenie bude realizované kombinovaným zvodičom prepätia typ 1+2 (zvodičom bleskových prúdov a prepätí) vo vstupnom rozvádzači RX na fasáde. Zásuvkové vývody, určené pre pripojenie výpočtovej techniky a elektroniky, bude potrebné počas prevádzky doplniť zásuvkovými zvodičmi prepätia typ 3 a rozmiestniť ich tak, aby bola zachovaná ochranná vzdialenosť maximálne 5 m.

 

Elektrická izolácia vonkajšieho LPS: Elektrická izolácia medzi zachytávacou a zvodovou sústavou vonkajšieho LPS a vodičmi a potrubiami vnútorných inštalácií bude zabezpečená dostatočnou vzdialenosťou.

 

Ochrana pred skratom a preťažením: Navrhované obvody budú istené v hlavnom rozvádzači RH na 1.NP a v podružných rozvádzačoch R01 a R2 na ostatných podlažiach. Navrhujú sa kovoplastové rozvodnice s voliteľnou náplňou, ktoré sa osadia do výklenkov na miestach pôvodných rozvádzačov po ich demontáži.    

Hlavné rozvody: Prívod z  rozvádzača RX do hlavného rozvádzača RH sa vyhotoví celoplastovým káblom CYKY-J4x25, ktorý sa uloží do ochrannej rúrky do podlahy.  Podružné rozvádzače sa napoja káblami CYKY-J5x6 a CYKY-J5x10, ktoré sa uložia do ryhy pod omietku. Súbežne s káblami hlavných rozvodov od rozvádzača RX, cez RH až po rozvádzač R01 bude vedený tarifný vodič, ktorý bude funkčný po realizácii samostatného dvojsadzbového fakturačného merania spotreby.

Vyhotovenie inštalácie: Rozvody sa vyhotovia celoplastovými káblami CYKY, ktoré sa uložia do ryhy pod omietku. Na osvetlenie priestorov budú slúžiť typové LED svietidlá, ktoré budú napojené na jednofázové obvody a spínať sa budú inštalačnými spínačmi. Núdzové osvetlenie únikových ciest bude riešené svietidlami so zabudovaným bezúdržbovým akumulátorom v prevedení "NM" t.j. pre netrvalé núdzové osvetlenie, ktoré budú svietiť len pri výpadku napájania zo siete. Svietidlá budú vybavené piktogramom označujúcim smer úniku.

Na odvetranie miestností hygienických zariadení bez okien slúžiť malé ventilátory, ktoré sa napoja na svetelný vývod a spínať sa budú spolu s osvetlením. Ventilátory budú vybavené vlastným časovým spínačom, ktorý zabezpečí požadovaný dobeh po vypnutí osvetlenia. 

Pre pripojenie prenosných spotrebičov sa pripravia zásuvkové vývody, rozmiestnené podľa účelu miestností. Vonkajšie a vnútorné jednotky kaskády tepelných čerpadiel v kotolni sa napoja samostatnými vývodmi CYKY-J5x2,5 z rozvádzača R01, cez stykače, ktoré budú blokované tarifným vodičom.

Súčasťou projektu je tiež uloženie ovládacích – meracích vedení medzi vnútornou jednotku  jednotkou kaskády tepelných čerpadiel a snímačom vonkajšej teploty na vonkajšej stene a priestorovým regulátorom v referenčnej  miestnosti. Vyhotovia sa tienenými vodičmi JYTY2x1, JYTY4x1, ktoré sa zatiahnu do plastových rúrok, uložených do ryhy pod omietku.

Ochrana pred bleskom - Vonkajší systém ochrany pred bleskom (LPS) v zmysle STN EN 62305-3

 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Stavba je navrhovaná s maximálnym rešpektom na jestvujúce životné prostredie, ale pri dodržaní všetkých normových požiadaviek na komunikácie a ochranné pásma potrubí a káblov.

Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho jednotlivé zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady na zložky životného prostredia významné, mnohé dopady budú minimalizované až eliminované, avšak je potrebné ich spomenúť a popisovať zvlášť pre výstavbu a zvlášť pre prevádzku. Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií ani žiarenia.

 

OCHRANA ŽIVOČÍCHOV:

Investor kontaktoval ornitológa k prevereniu hniezdenia chránených živočíchov, podľa zákona č. 50/1976 Zb. §127 v znení zákona č. 229/1997 Z.z.. Požaduje sa splnenie požiadaviek od ornitológa o osadenie búdok pre chránené vtáky pred realizáciou opatrení. Na stavbe budú osadené búdky so zabezpečením proti preďobaniu sa vtákov z búdok do zatepľovacieho systému s certifikátom proti priesaku vtáčieho trusu. V mieste osadenia búdok na obvodovú stenu pod otvor búdky bude osadené zabezpečenie, aby vtáčí trus sa nedostal na fasádu a následne ju nepoškodzoval. Osadením vtáčích búdok nesmie byť vytvorený tepelný most do zateplenia.

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie