Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou

Názov projektu:
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou
 
Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y773
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Dňa 25. 11. 2020 bolo Mestu Moldava nad Bodvou ako žiadateľovi o nenávratný finančný príspevok doručené Rozhodnutie č. SEP-IMRK4-2020/002096-010 o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
 
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8.7.2015 schvaľuje podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 188 743,34 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 198 677,20 Eur.
 
Projekt je rozčlenený na tri objekty:
 
1. Objekt: Dopravná komunikácia a chodník
Územie stavby sa nachádza v Moldave nad Bodvou na parcelách č. KN-C 1085, 1086/1, 1086/2, 1096/1 a 1096/5  k. ú. Moldava nad Bodvou, všetky sú vo vlastníctve stavebníka.
Adresa: Vodná ulica, 045 01 Moldava nad Bodvou.
Predmetom riešenia projektu je zabezpečenie dopravného prístupu k pozemkom rodinných domov v rómskej osade v Moldave nad Bodvou (dopravná komunikácia) ako aj pešieho dopravného prístupu obyvateľov uvedenej osady do ostatných častí mesta (chodník), ktorý je v stavebnej časti Projektovej dokumentácie definovaný nasledovne:
Opis inžinierskeho objekt:
V súčasnosti je v predmetnom úseku Vodnej ulice iba vyjazdená poľná cesta, ktorá slúži pre osobné automobily i peších. Uličný priestor má premenlivú šírku 3,10 – 7,50 m, ale v najužšom mieste len 2,80 m - čo je nedostatočná šírka aj pre kategóriu MK C3. Dopravná komunikácia bude preto slúžiť najmä pre peších a len na vjazd osobných automobilov na parkovacie miesta na vlastnom pozemku a výjazd z nich. Najmä v daždivom období je v súčasnosti po vyjazdenej komunikácii sťažený pohyb ako pre automobily, tak aj pre peších. Z uvedeného dôvodu sa investor rozhodol na tomto území vybudovať spevnenú komunikáciu. Komunikácia budú slúžiť najmä pre majiteľov priľahlých pozemkov a ich rodiny – prevažne pre prístup peších a pre osobné motorové vozidlá. Týmto predpokladom sú prispôsobené aj jej návrhové prvky. Dopravná Komunikácia je navrhnutá v bezprašnej povrchovej úprave z asfaltobetónu, šírky 3,0 m (v kritickom úseku bude zúžená podľa priestorových možností). V rozšírenom uličnom priestore sa na komunikácii zhotoví výhybňa umožňujúca vyhýbanie sa prípadných protiidúcich vozidiel. (Výhybňa je navrhnutá v minimálnych rozmeroch, aby neslúžila ako odstavná plocha). Celková dĺžka riešenej komunikácie je 236,11 m, celková plocha 738 m2. Chodník je navrhnutý za účelom oddelenia motoristickej a pešej premávky s cieľom ochrany chodcov. Navrhnutý je v šírke 1,50 m, čo postačuje pre 2 protismerné pruhy pre peších. Chodník bude slúžiť všetkým obyvateľom osady smerujúcim do centra mesta i na sídlisko. Chodník je navrhnutý v dĺžke 84,53 m s celkovou plochou 127 m2.

2. Objekt: Lávka pre peších Dancka
Územie stavby sa nachádza v Moldave nad Bodvou na parcelách č. KN-C 1097/32, 1096/5, LV 1533 v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou.
Predmetom riešenia projektu je dodávka a montáž oceľovej lávky pre peších a cyklistov cez rieku Bodva na km 18,570. Táto lávka nahradí jestvujúcu lávku, na tom istom mieste.
Jestvujúca lávka je značne skorodovaná a jej poloha nevyhovuje úrovni storočnej vody - Q100, v zmysle projektu „Ochrany intravilánu mesta“, ktorý spracoval SVP š.p. OZ Košice. Úroveň Q100 je stanovená na kótu 208,840 m.n.m. Pred osadením novej lávky je nutné jestvujúcu lávku odstrániť, a taktiež odstrániť železobetónové panely, ktoré slúžia ako jej základy. Poloha mostovky sa nachádza vyššie oproti pôvodnej mostovke cca o 1000 mm, z toho dôvodu bude nutné mostovke výškovo prispôsobiť jestvujúce prístupové chodníky. 

3. Objekt: Verejné osvetlenie miestnej komunikácie
Záujmové územie sa nachádza v Moldave nad Bodvou na parcelách č. KN-C 1085, 1086/1, 1086/2, 1096/1, 1096/5 a 1097/2, LV 1533 v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou.
Predmetom riešenia projektu je dodávka a montáž Verejného osvetlenia ulice Vodná.
Účelom osvetlenia miestnej komunikácie (v zmysle STN 73 6110), ako aj ostatných miest (chodníky, pešie zóny a pod.) je zabezpečiť dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Osvetlenie je riešené univerzálnymi uličnými svietidlami s úspornými LED zdrojmi s výkonom 36 W. Svietidlá sa pripevnia ku stožiarom typu AMAKO LBH 5-B. Svetelné zdroje sa napoja z poistkovej stožiarovej rozvodnice cez poistky samostatne káblami typu CYKY-J 3x1,5 mm2.


Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (224 kB)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 1. 2022
takmer jasno 1 °C -7 °C
nedeľa 23. 1. oblačno 0/-6 °C
pondelok 24. 1. jasná obloha 0/-7 °C
utorok 25. 1. zamračené -1/-7 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
rozšírené vyhľadávanie