Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Sociálne služby (SS)

Ste odkázaný na pomoc inej osoby? Potrebujete poskytnúť sociálnu službu?

 

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

 • na Mestskom úrade, odbor školstva a sociálnych služieb, Bartalosova 16, č. dverí 1
 • telefonicky - 0911 922 250
 • na internete www.moldava.sk
 • e-mailom: gabriela.kiraly@moldava.sk

 

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Moldava nad Bodvou, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • zariadenie pre seniorov

je nasledovný:

Proces posudzovania odkázanosti na sociálnu službu upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Proces č. 1:

1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Meste Moldava nad Bodvou, na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na pracovisku odboru školstva a sociálnych služieb, obdržíte "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu".

2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje (uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).

3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

4. Prílohou žiadosti je tlačivo "Lekársky nález". Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

5. Kompletne vyplnenú a podpísanú "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" aj s potvrdeným tlačivom "Lekársky nález" alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Moldava nad Bodvou, na pracovisko odboru školstva a sociálnych služieb, Bartalosova 16, alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01  Moldava nad Bodvou.

6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby" (občan vykoná nasledovný proces č. 2):

Proces č. 2:

V "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený (na každú sociálnu službu je potrebné podať novú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

- doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo "Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby", ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby", na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

 

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

VZN č. 108 o poskytovaní sociálnych služieb

 

 

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská službe je sociálna služba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení n. p.

 

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

 

Podmienky pre poskytnutie opatrovateľskej služby:

 • trvalý pobyt na území mesta Moldava nad Bodvou
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ - odbor školstva a  sociálnych služieb
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

 

Úkony opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
 • sprievod pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

 

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 108 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. a v závislosti od času a doby poskytovania opatrovateľskej služby Výška úhrady je určená vo výške 1,00 € na 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby podľa VZN č. 108, dodatku č. 2.

Úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v danom roku, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla v pokladni Mestského úradu Moldava nad Bodvou.

 

 

Zariadenie pre seniorov

sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení n. p.

 

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

 

Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov:

 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ - odbor školstva a sociálnych služieb
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov medzi klientom a poskytovateľom

 

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje:

 • pomoc pri odkánanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje záujmová činnosť

 

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 108   dodatok č. 2.


Úhrada

Tlačivá:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

Vybavuje:
Mgr. Gabriela Király

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie