Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností

Mesto Moldava nad Bodvou pri predaji majetku postupuje podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Záujemca (fyzická osoba, právnická osoba), ktorý má záujem o kúpu alebo zámenu majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou podá písomnú žiadosť na Mestský úrad - právny odbor.

Čo má obsahovať žiadosť?
Záujemca v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, telefónne číslo, prípadne e-mail, parc. č. KN-C (KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ponúkanú cenu. Pokiaľ je záujemca fyzickou osobou, pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov.
V prípade, ak je za účelom kúpy majetku potrebné vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok, kupujúci znáša náklady za ich vyhotovenie. V prípade, ak záujemca disponuje týmito dokumentmi, predloží ich spolu so žiadosťou o predaj/zámenu majetku.

Doba vybavenia:
do 6 mesiacov
Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca od schválenia predaja/zámeny mestským zastupiteľstvom v prípade predaja nehnuteľného majetku.                                                                                                   

Poplatok:
Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou nehnuteľnosti. Všetky poplatky sú uvedené v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Vybavuje:
JUDr. Richard Kacvinský - právny odbor

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Právne predpisy dostupné v aktuálnom znení na www.slov-lex.sk

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1
2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 11. 6. 2023
zamračené 18 °C 13 °C
pondelok 12. 6. polojasno 17/10 °C
utorok 13. 6. oblačno 17/8 °C
streda 14. 6. slabý dážď 20/9 °C
rozšírené vyhľadávanie