Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 30 – 36 zákona č. 582/2004 (ďalej len "zákona") v znení neskorších predpisov a v štvrtej časti VZN č. 128

 

Predmet dane:

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, mestská zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku.

 

Sadzby dane:

    sadzba    

a) 5,00 €  1 m2/deň
Predaj tovaru a občerstvenia fyzickými osobami a právnickými osobami oprávnenými na podnikanie

b) 5,00 €  1 m2/deň
Predaj poľnohospodárskych produktov a kvetov. Fyzické osoby predávajúce rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesné plody.

c) 5,00 € (SHR)  1 stôl/1 deň
Pri použití tejto sadzby sa nepoužije sadzba pod písmenom a) a b)

d) 5,00 €  1 m2/mesiac
Vlastné predajné stánky v iných častiach mesta

e) 0,50 €  1 m2/deň
Umiestnenie stavebného zariadenia a priestorov pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch a inžinierskych sieťach, prevádzkových výkopov, zabezpečovacích zariadení pri padaní omietky

f) 0,50 €  m2/deň
Lunaparky, kolotoče, videoherne, strelnice, cirkusy + náklady na elektrinu a vodu (15 € denne )

g) 4,50 €  m2/mesiac
novinové stánky o výmere 6 m2

h) 10,00 €  1 m2 /rok
Uskladnenie palivového dreva

 

Od dane sú oslobodení

užívatelia verejného priestranstva ktorí:

  • organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
  • užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie aktivít podporujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných cieľov.

Splatnosť dane:

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak ročná daň za užívanie verejného priestranstva vyrubenej fyzickej osobe presahuje 60 € a právnickej osobe 900 €, daňovník, ktorý nemá nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, môže daň splatiť v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka je splatná najneskôr do 30. septembra bežného roka. (§ 34a zákona)

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Tlačivo:
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva
 

Vybavuje:
Lívia Bobaľová
Ing. Eva Tóthová (Parkoviská)

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 18 °C
štvrtok 20. 6. polojasno 23/15 °C
piatok 21. 6. takmer jasno 27/15 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 30/18 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie