Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Daň za psa

Vyrubenie dane pri dani za psa vykonáva mesto podľa schváleného VZN č. 128 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpadytavebné odpady, zo dňa 10.12.2015, účinné od 01.01.2016.

 

Vyrubenie dane a platba:

Daňovník uhrádza daň za psa vyrubenú správcom dane na číslo účtu vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542, SWIFT: SUBASKBX, prípadne v pokladni Mesta Moldava nad Bodvou, na ulici Bartalosovej 16 po pridelení evidenčného čísla správcom dane, ktorý uvádza daňovník ako variabilný symbol. Splatnosť tejto dane je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 

Predmetom dane za psa nie je:

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
  • pes umiestnený v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktoré vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Základom je počet psov.

 

Sadzba dane:

Správca dane určuje sadzbu dane za psa 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Sadzba dane a daňová povinnosť za psa určená Všeobecným záväzným nariadením mesta Moldava nad Bodvou č. 115, článok 17:

  • ročná sadzba na 1 rok za jedného psa v bytoch a bytových domoch - 40,00 €
  • ročná sadzba na 1 rok za jedného psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti - 40,00 €
  • ročná sadzba na 1 rok za jedného psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na území mesta - 18,00 €

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Zníženie dane:

Ročná sadzba dane za psa určená v čl. 17 sa znižuje o:55 % za psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na území mesta.

  • 55 % za psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na území mesta
  • 50 % za psa chovaného občanom starším ako 70 rokov
  • 20 % za psa sterilizovaného
  • 100% z daňovej povinnosti u psov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím po predložení preukazu ZŤP
Daň za psa sa neplatí za psa, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je osoba s preukazom ZŤP/S a ZŤP žijúca osamotene a služobného psa. Za služobného psa sa pre účely tohto VZN považuje pes držaný u policajného zboru, mestskej polícii, ozbrojenej ochrany železníc, colnici, požiarnej ochrany, polícii resp. správcov mestského majetku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou.
Pri súbehu zníženia dane podľa tohto odseku sa uplatní zníženie dane len podľa 1 písmena.

 

Tlačivá:
Priznanie k dani za psa
Žiadosť o zníženie dane za psa
Odhlásenie psa z evidencie
 

Vybavuje:
Lívia Bobaľová

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie