Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Veselá zebra

Materská škola (Veselá zebra), Severná 19, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Eva Tothová
 
Kontakty:
telefón: 0917 677 137

Počet tried: 5
Kapacita: 111 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 10 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 2 upratovačky, 3 kuchárky,  1 školníčka

Pedagogické zameranie materskej školy:
Naša materská škola je päťtriedna, nachádza sa na najväčšom sídlisku mesta Moldava nad Bodvou, v blízkosti frekventovanej cestnej premávky. Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli zaradiť medzi naše priority výchovu k doprave. Z toho vyplýva vo väčšej miere aj zameranie materskej školy. Vychovávame a vštepujeme deťom kladný vzťah k prírode, k ochrane prírody, ku všetkému živému, k našej planéte, k zdravému životnému štýlu, k pohybu,  športom a pohybovým aktivitám. S dopravnou výchovou začíname už od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí. V predškolskom veku sú deti k všetkému navôkol omnoho vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, nápadom a podnetom. Čím skôr začneme formovať ich správanie sa voči sebe a okoliu, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov.
Doprava je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. Preto sa vo svojej práci zameriavame nielen na výchovu telesne zdatného a vyspelého dieťaťa, ale aj takého, ktoré je schopné chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách. Človek sa už od najútlejšieho veku dostáva do priameho kontaktu s dopravnými situáciami v cestnej premávke.
Zameriavame sa na problematiku dopravnej výchovy a jej širokej možnosti využitia v procese výchovy a vzdelávania v materskej škole netradičnými formami ako sú zážitkové učenie, kritické myslenie, spolupráca s rodinou a širokou verejnosťou.
Ciele dopravnej výchovy sa u nás napĺňajú dopravným projektom „Bezpečne do školy“.
 
Aktivity materskej školy: 
- výučba anglického jazyka - v rámci krúžku Oboznamovanie sa s cudzím jazykom, ktoré vedú učiteľky materskej školy (1 učiteľka má štátnice z AJ, 4 učiteľky certifikát skúška z AJ);
- predplavecký výcvik, škola v prírode;
- tradičné podujatia: jesenné, zimné, jarné tvorivé dielne, Šarkaniáda, Vianočná besiedka, Dopravná súťaž, Deň matiek, Juniáles.
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
Medzi dlhodobé projekty materskej školy patrí projekt Dopravného ihriska, ktoré podávame každoročne, využívame prírodovednú učebňu s náučným chodníkom získanú z projektu - Holcim, plníme úlohy z projektov Digi škola a Aktivizujúce metódy vo výchove.
Krátkodobými projektami ako sú Veselé zúbky, Ježko Želko, Oboznamovanie sa s cudzím jazykom spestrujeme deťom každodenné aktivity.
Tematické programy, ktoré sú súčasťou vzdelávacích aktivít ako sú Deň zeme, Deň vody, Deň mlieka, Svetový deň výživy, Deň vtákov, Deň lesov, Bupi a množstvo iných umožňujú deťom oboznámiť sa s modernými formami a metódami výchovy a vzdelávania.
 
Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
Materská škola aktívne spolupracuje so všetkými školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako sú základné školy, materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času CVrČek. Spolupracujeme aj s ostatnými inštitúciami v meste ako sú mestské kultúrne stredisko, mestská televízia, mestská knižnica, veľmi dobrá je spolupráca s mestskou políciou, štátnou políciou v meste, organizujeme  stretnutia s hasičmi, záchranármi.
Spolupracujeme s Centrom psychologickej prevencie a poradenstva v Košiciach a logopedickou poradňou.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Exteriér materskej školy, v každej jeho časti, je prispôsobený zameraniu školy, je spätý s cieľmi a programom školy. Na školskom dvore sa nachádzajú kvetinové záhony s rastlinami, ktoré sú jedlé, ktoré lákajú motýle a užitočný hmyz, nachádza sa tam altánok s náučným chodníkom, prírodovedná učebňa, veľa okrasných stromov a kríkov, v dvoch časti areálu sa nachádzajú hrové prvky a  pieskoviská.
Vonkajší priestor umožňuje:
- pohybové činnosti, voľné pohybové činnosti aj na náradí,
- tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti,
- komunikačné činnosti - nadväzovanie kontaktov,
- špeciálne činnosti - sledovanie prírody (hmyzu, rastlín, plodov), určovanie, pomenovanie, starostlivosť - navodzované a vedené učiteľkou,
- rozvíjať základné psychomotorické zručnosti s priestorovou orientáciou tak, aby ich deti dokázali uplatniť aj v pohybe v dopravnom prostredí.          
 
Stravovanie:
MŠ má vlastné stravovacie zariadenie - kuchyňu, každá trieda má výdajňu jedál a vlastnú jedáleň, oddelenú od ostatných denných miestností. Jedálny lístok je zverejňovaný týždenne je k dispozícii rodičom v šatniach detí.
Pitný režim je zabezpečovaný kuchyňou, je k dispozícii deťom počas celého pobytu v MŠ každodenne.
Pripravujú sa aj ochutnávky nátierok, ovocných a iných pochutín pre rodičov v rámci Svetového dňa výživy.
Deťom, u ktorých je diéta sa strava prispôsobuje, tak isto vychádzame v ústrety rodičom, ktorí nás upozornia na alergie na niektoré druhy jedál, resp. potravín.
 
Doplňujúce informácie:
Materská škola má vlastné zameranie - Dopravná výchova. Z toho vyplýva aj naše krédo a motto BEZPEČNE DO ŠKOLY.
Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a profesionálny prístup v našej materskej škole podčiarkuje i skutočnosť, že tri učiteľky sú členkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu a dve členkami Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.
V materskej škole nie sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 18 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 26/19 °C
streda 24. 7. mierny dážď 28/17 °C
štvrtok 25. 7. zamračené 24/15 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie