Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Veselá zebra

Materská škola (Veselá zebra), Severná 19, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Eva Tothová
 
Kontakty:
telefón: 0917 677 137

Počet tried: 5
Kapacita: 111 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 10 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 2 upratovačky, 3 kuchárky,  1 školníčka

Pedagogické zameranie materskej školy:
Naša materská škola je päťtriedna, nachádza sa na najväčšom sídlisku mesta Moldava nad Bodvou, v blízkosti frekventovanej cestnej premávky. Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli zaradiť medzi naše priority výchovu k doprave. Z toho vyplýva vo väčšej miere aj zameranie materskej školy. Vychovávame a vštepujeme deťom kladný vzťah k prírode, k ochrane prírody, ku všetkému živému, k našej planéte, k zdravému životnému štýlu, k pohybu,  športom a pohybovým aktivitám. S dopravnou výchovou začíname už od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí. V predškolskom veku sú deti k všetkému navôkol omnoho vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, nápadom a podnetom. Čím skôr začneme formovať ich správanie sa voči sebe a okoliu, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov.
Doprava je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. Preto sa vo svojej práci zameriavame nielen na výchovu telesne zdatného a vyspelého dieťaťa, ale aj takého, ktoré je schopné chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách. Človek sa už od najútlejšieho veku dostáva do priameho kontaktu s dopravnými situáciami v cestnej premávke.
Zameriavame sa na problematiku dopravnej výchovy a jej širokej možnosti využitia v procese výchovy a vzdelávania v materskej škole netradičnými formami ako sú zážitkové učenie, kritické myslenie, spolupráca s rodinou a širokou verejnosťou.
Ciele dopravnej výchovy sa u nás napĺňajú dopravným projektom „Bezpečne do školy“.
 
Aktivity materskej školy: 
- výučba anglického jazyka - v rámci krúžku Oboznamovanie sa s cudzím jazykom, ktoré vedú učiteľky materskej školy (1 učiteľka má štátnice z AJ, 4 učiteľky certifikát skúška z AJ);
- predplavecký výcvik, škola v prírode;
- tradičné podujatia: jesenné, zimné, jarné tvorivé dielne, Šarkaniáda, Vianočná besiedka, Dopravná súťaž, Deň matiek, Juniáles.
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
Medzi dlhodobé projekty materskej školy patrí projekt Dopravného ihriska, ktoré podávame každoročne, využívame prírodovednú učebňu s náučným chodníkom získanú z projektu - Holcim, plníme úlohy z projektov Digi škola a Aktivizujúce metódy vo výchove.
Krátkodobými projektami ako sú Veselé zúbky, Ježko Želko, Oboznamovanie sa s cudzím jazykom spestrujeme deťom každodenné aktivity.
Tematické programy, ktoré sú súčasťou vzdelávacích aktivít ako sú Deň zeme, Deň vody, Deň mlieka, Svetový deň výživy, Deň vtákov, Deň lesov, Bupi a množstvo iných umožňujú deťom oboznámiť sa s modernými formami a metódami výchovy a vzdelávania.
 
Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
Materská škola aktívne spolupracuje so všetkými školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako sú základné školy, materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času CVrČek. Spolupracujeme aj s ostatnými inštitúciami v meste ako sú mestské kultúrne stredisko, mestská televízia, mestská knižnica, veľmi dobrá je spolupráca s mestskou políciou, štátnou políciou v meste, organizujeme  stretnutia s hasičmi, záchranármi.
Spolupracujeme s Centrom psychologickej prevencie a poradenstva v Košiciach a logopedickou poradňou.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Exteriér materskej školy, v každej jeho časti, je prispôsobený zameraniu školy, je spätý s cieľmi a programom školy. Na školskom dvore sa nachádzajú kvetinové záhony s rastlinami, ktoré sú jedlé, ktoré lákajú motýle a užitočný hmyz, nachádza sa tam altánok s náučným chodníkom, prírodovedná učebňa, veľa okrasných stromov a kríkov, v dvoch časti areálu sa nachádzajú hrové prvky a  pieskoviská.
Vonkajší priestor umožňuje:
- pohybové činnosti, voľné pohybové činnosti aj na náradí,
- tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti,
- komunikačné činnosti - nadväzovanie kontaktov,
- špeciálne činnosti - sledovanie prírody (hmyzu, rastlín, plodov), určovanie, pomenovanie, starostlivosť - navodzované a vedené učiteľkou,
- rozvíjať základné psychomotorické zručnosti s priestorovou orientáciou tak, aby ich deti dokázali uplatniť aj v pohybe v dopravnom prostredí.          
 
Stravovanie:
MŠ má vlastné stravovacie zariadenie - kuchyňu, každá trieda má výdajňu jedál a vlastnú jedáleň, oddelenú od ostatných denných miestností. Jedálny lístok je zverejňovaný týždenne je k dispozícii rodičom v šatniach detí.
Pitný režim je zabezpečovaný kuchyňou, je k dispozícii deťom počas celého pobytu v MŠ každodenne.
Pripravujú sa aj ochutnávky nátierok, ovocných a iných pochutín pre rodičov v rámci Svetového dňa výživy.
Deťom, u ktorých je diéta sa strava prispôsobuje, tak isto vychádzame v ústrety rodičom, ktorí nás upozornia na alergie na niektoré druhy jedál, resp. potravín.
 
Doplňujúce informácie:
Materská škola má vlastné zameranie - Dopravná výchova. Z toho vyplýva aj naše krédo a motto BEZPEČNE DO ŠKOLY.
Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a profesionálny prístup v našej materskej škole podčiarkuje i skutočnosť, že tri učiteľky sú členkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu a dve členkami Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.
V materskej škole nie sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
oblačno 3 °C -4 °C
streda 1. 2. zamračené 5/-3 °C
štvrtok 2. 2. zamračené 5/-1 °C
piatok 3. 2. slabý dážď 3/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie