Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

4. zasadnutie MZ - 11.4.2019

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 11. apríl 2019 (štvrtok) o 12.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Kontrola uznesení

5. Oprava uznesení Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 30/2018 zo dňa 20. 12. 2018 a č. 54/2019 zo dňa 14. 2. 2019

6. Správa primátora a mestského úradu
 
7. Správy HK o kontrolnej činnosti 2/2019 a správy z kontroly HK/1/2019 a HK/2/2019

8. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

9. Voľba riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad Bodvou

10. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018:
   - Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou
   - Zariadenia pre seniorov – Domov Sv. Alžbety
   - Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou
   - Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
   - Základnej školy s VJM - Alapiskola, Moldava nad Bodvou
   - Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou
   - Centra voľného času CVrČek
   - Výročná správa o činnosti a hospodárení n.o. Voda a život za rok 2018
   - Výročná správa 2018 spoločnosti Tepelné hospodárstvo, a.s.

11. Rozpis rozpočtu na rok 2019 rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 23/2018 zo dňa 20. 12. 2018

12. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019

13. Návrh na zrušenie VZN č. 9 o hazardných hrách v meste Moldava nad Bodvou

14. Návrh na zrušenie VZN č. 13 Štatút príspevkovej organizácie Mesta Moldava nad Bodvou

15. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou

16. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice Slovenskej Moldava nad Bodvou

17. Petícia občanov o nesúhlase proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9 – 12 v Moldave nad Bodvou

18. Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou

19. Zámer zapojenia sa do projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krátka ulica, Moldava nad Bodvou

20. Žiadosť spoločnosti CBA Slovakia, a. s. Lučenec o odkúpenie pozemku s investičným zámerom

21. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. č. 1097/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou – A. Sanislo

22. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou od Ota Rutkaiho a Štefana Rutkaiho v k. ú. Budulov

23. Rôzne

24. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
mierny dážď 20 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 14/6 °C
streda 17. 4. zamračené 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie