Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

31. zasadnutie MZ - 21.10.2021

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 21. október 2021 (švrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2021, Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2021 - čiastkové výsledky č. 2, Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2021, Informácia o vývoji dlhu mesta Moldava nad Bodvou k 31.05.2021, Správa o kontrolnej činnosti HK 3/2021
     prílohy

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
     dôvodová správa

7. Návrh na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
     dôvodová správa

8. Návrh Dodatku č. 1 VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 42 o určení názvu ulíc v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

9. Doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     prílohy

10. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
     dôvodová správa

11. Návrh na schválenie navýšenia sumy spolufinancovania projektu č. 010578/2020/OGEN s názvom: „The Space Connects Us- Multifunctional centre in Moldava nad Bodvou to bring together children and young people from minoritty with the majority“
     dôvodová správa
     rekapitulácia

12. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Technických služieb“
     dôvodová správa

13. Návrh na schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie a predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zriadenie denného stacionára v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

14/1. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia - Základná škola Severná ulica“
     dôvodová správa

14/2. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej školy ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

15. Zámer nevyhnutnej sanácie havarijného stavu strechy budovy bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     technická správa

16. Zámer rekonštrukcie a modernizácie, prevádzky a údržby zariadení verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia priestorov kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

18. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia oplotení MŠ Severná v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

19. Zámer odkanalizovania prívalových vôd v lokalite Fábryho ulice, Moldava nad Bodvou - I. etapa odvodnenia
     dôvodová správa
     prílohy

20. Návrh na schválenie financovania projektu s názvom: „2. etapa rekonštrukcie areálu pod kopcom v Moldave nad Bodvou, časť B2, časť C“
     dôvodová správa
     prílohy

21. Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome č. s. 988 na ulici Severná 15, 16, 17, 18 v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     prílohy

22. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu „Rozšírenie NN distribučnej siete ul. Budulovská“ - v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. a investora K3 s.r.o.
     dôvodová správa
     prílohy

23. Návrh na schválenie priameho odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva p. Arpádovi Terneovi
     dôvodová správa
     prílohy

24. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov vo vlastníctve p. Alexandra Csíka a p. Zlatice Csíkovej do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     prílohy

25. Návrh na schválenie zámeru odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta  Moldava nad Bodvou v kat. území Moldava nad Bodvou pre Gabriela Hámroša formou priameho odpredaja
     dôvodová správa
     prílohy

26. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v kat. území Moldava nad Bodvou pre Ladislava Maruščáka formou priameho odpredaja
     dôvodová správa
     prílohy

27. Návrh na odňatie správy majetku mesta od Mestského kultúrneho strediska, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

28. Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu smútku v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     prílohy

29. Zámer realizácie stavby „Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul. ČSA v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa
     prílohy

30. Zámer obnovy strechy Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     prílohy

31. Multifunkčná hala, zmenový list ZL01a.b - Hlavný objekt: SO-01 Multifunkčná hala - časť zakladanie, práce naviac
     dôvodová správa
     prílohy

32. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v kat. území Moldava nad Bodvou pre p. Ivana Smutného a Eriku Smutnú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
     dôvodová správa
     prílohy

33. Čerpanie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30.06.2021
     dôvodová správa

34. Návrh na 6. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021
     dôvodová správa
     prílohy
     správa HK 1
     správa HK 2

35. Rôzne

36. Podnety občanov

37. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica

 


Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie