Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

20. zasadnutie MZ - 22.6.2020

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 22. jún 2020 (pondelok) o 10.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
  • určenie overovateľov zápisnice
  • určenie zapisovateľa zápisnice
  • voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o kontrolnej činnosti HK 3/2020

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

7. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2020

8. Návrh na 7. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7

8b. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou na rok 2020

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 61 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 62 o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou

11. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 96 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom Mesta Moldava nad Bodvou v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mesta

12. Návrh na predloženie žiadosti o NFP Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

13. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK

14. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

15. Návrh na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

16. Zámer na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – "Moderné technológie"

17. Zámer na predloženie žiadosti o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

18. Návrh na zmenu rozsahu predmetu nájmu a zníženie nájomného voči Penziónu Bodva s. r. o.

19. Návrh na schválenie vstupu mesta Moldava nad Bodvou do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z.

20. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech K 3, s. r. o., Hviezdoslavova  38, Moldava nad Bodvou pre umiestnenie preložiek sietí z dôvodu prestavby predajne potravín na Námestí Budovateľov

21. Rôzne

22. Podnety občanov

23. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
mierny dážď 20 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 14/6 °C
streda 17. 4. zamračené 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie