Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

12. zasadnutie MZ - 21.11.2019

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 21. november 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Kultúrny dom Budulov.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Správa primátora mesta a mestského úradu

6. Správa hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti č. 5/2019

7. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

8. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

9. Návrh na rozdelenie spoločnosti BodvaTel s.r.o. na dva právne subjekty podľa ust. § 69 a násl. Obchodného zákonníka

10. Schválenie členov Redakčnej rady novín MoldaVArietas Moldavské premeny - Változatos Szepsi

11. Návrh na udelenie ocenení významným osobnostiam mesta Moldava nad Bodvou

12. Návrh na prijatie Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere č. 118/CC/19

13. Návrh zámeru výstavby multifunkčnej športovej haly

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

15. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou O sociálnych službách v Moldave nad Bodvou č. 108

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta č. 71 v znení Dodatku č. 3

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mesta Moldava nad Bodvou

18. Čerpanie rozpočtu k 30. 09. 2019 mesta Moldava nad Bodvou

19. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou od spoločnosti TRADE TK s.r.o.

20. Návrh na schválenie predlženia Nájomnej zmluvy pre Občianske združenie Materské centrum BuBu Čečejovce

21. Návrh na zverenie majetku mesta do správy pre
   a) Základnú školu, Severná 21, Moldava nad Bodvou
   b) Základnú školu, ul. Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
   c) Základnú umeleckú školu, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou
   d) Zariadenie pre seniorov – Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou

22. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

23. Rôzne

24. Záver
 
 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 33 °C 22 °C
utorok 16. 7. jasná obloha 35/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 32/20 °C
štvrtok 18. 7. mierny dážď 30/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie