Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

6. zasadnutie MZ - 20.6.2019

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. jún 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Správa primátora mesta a mestského úradu

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 3/2019, Správa o výsledku kontroly HK/7/2018 a Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2019

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

8. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

9. Výročná správa neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n. o. za rok 2018

10. Správa o činnosti neziskovej organizácie ETP Moldava Housing, n. o. od založenia do konca roka 2014

11. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti BodvaTel s. r. o. so sídlom ul. Školská č. 5 v Moldave nad Bodvou za rok 2018

12. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2018

13. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti BodvaTel. s. r. o.

14. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018 a stanovisko HK

15. Čerpanie rozpočtu k 1. štvrťroku 2019

16. Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 8

17. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019

18. Návrh na schválenie financovania z úverového rámca na výstavbu nového parkoviska - Poliklinika

19. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

20. Návrh VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou

21. 1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2021

22. Štatút Zariadenia pre seniórov – Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou

23. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy

24. Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na zlepšené formy bývania

25a. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny MŠK Moldava nad Bodvou, voľba člena Rady MŠK

25b. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou

26. Návrh na schválenie zámeru odpredaja akcií mesta Moldava nad Bodvou Prvej Komunálnej Finančnej, a. s.

27. Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.

28. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu č. 9008293 – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. a investorom B.H.N.Š, s. r. o.

29. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: Zmiešaná zástavba KISS rozšírenie NN distribučnej sústavy ulica Kalvínska – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. a investorom Zoltán Kiss

30. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: Moldava nad Bodvou výstavba slučky MTR7 po V533 – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.

31. Návrh na zverenie majetku do správy pre:
   a. Mestské kultúrne stredisko
   b. Mestský športový klub Moldava nad Bodvou
   c. Základnú školu Severná 21, Moldava nad Bodvou
   d. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou

   e. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Zariadenia pre seniorov - Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

32. Rôzne

33. Záver

 

Materiály k 6. MZ

 

 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie