Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

36. zasadnutie MZ - 24.3.2022

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 24. marec 2022 (štvrtok) o 13.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie
     príloha

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022, Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022
     správa HK/2/2022
     správa HK/4/2021
     správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2021

7. Ústna informácia o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou
     usmernenie

8. Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
     dôvodová správa
     prehľad
     štatistika

9. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou a o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN
     štatistika

11. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
     dôvodová správa
     návrh VZN

12. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh Dodatku

13. Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

14. Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

15. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     ponuka
     vyčíslenie

16. Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

17. Rôzne

18. Podnety občanov

19. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica

 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie