Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

36. zasadnutie MZ - 24.3.2022

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 24. marec 2022 (štvrtok) o 13.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie
     príloha

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022, Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022
     správa HK/2/2022
     správa HK/4/2021
     správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2021

7. Ústna informácia o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou
     usmernenie

8. Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
     dôvodová správa
     prehľad
     štatistika

9. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou a o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN
     štatistika

11. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
     dôvodová správa
     návrh VZN

12. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh Dodatku

13. Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

14. Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

15. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     ponuka
     vyčíslenie

16. Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

17. Rôzne

18. Podnety občanov

19. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1
2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
mierny dážď 21 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. zamračené 17/13 °C
pondelok 12. 6. polojasno 16/10 °C
utorok 13. 6. zamračené 17/8 °C
rozšírené vyhľadávanie