Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

27. zasadnutie MZ - 10.6.2021

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 10. jún 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2/2021, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

4. Schválenie Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou


5. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

6. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Krátka v Moldave nad Bodvou“

7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou
 
8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov za účelom výstavby polyfunkčných BD v meste Moldava nad Bodvou

9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - bytu č. 3 v obci Štós

10. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou

11. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej školy na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou

12. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou

13. Prehľad plánovaných podujatí v meste Moldava nad Bodvou jún – december r. 2021

14. Personálne zmeny komisií

15. Zámer prestavby objektu bývalej Hasičskej zbrojnice na Matriku so sobášnou sieňou v Moldave nad Bodvou

16. Zámer prípravy novej cestnej komunikácie k lokalite Nová Terasa


17. Návrh na prerokovanie zámeru priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s.

18. Zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov od SPF

19. Schválenie zámeru vybudovania prístupovej cesty k Cirkevnému školskému centru s vyučovacím jazykom maďarským

20. Schválenie  zámeru vybudovania Parkoviska pri Základnej škole ČSA v Moldave nad Bodvou

21. Návrh na 3. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021

22. Návrh VZN mesta Moldava nad Bodvou o miestnom poplatku za rozvoj

23. Rôzne

23-1 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s. financovaného investorom K3 s.r.o. pre umiestnenie inžinierskych sieti – plynárenských zariadení oprávneného

23-2 Návrh na prerokovanie zámeru priameho odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva obchodnej spoločnosti K3 s.r.o.


24. Podnety občanov

25. Záver
 
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie