Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

24. zasadnutie MZ - 15.12.2020

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 15. december 2020 (utorok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:
 
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
    - určenie overovateľov zápisnice
    - určenie zapisovateľa zápisnice
    - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2020, Správa o kontrolnej činnosti HK 6/2020, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
     správa

7. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2020
 
8. Návrh na 13. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 13

9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou za rok 2020

10. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019

11. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021 a roky 2022 – 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
 
      11/1 Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2021 a 2022, 2023
 
      11/2 Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu na rok 2021

12. Návrh VZN – Trhový poriadok trhoviska ENCS – Encsi piactér v meste Moldava nad Bodvou

13. Návrh na zmenu financovania z úverového rámca v rámci Zmluvy o úvere č. 118/CC/19

14. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou

15. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
 
16. Dodatok č. 2 Návrh VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

17. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta

18. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a ich obsahové zameranie na rok 2021

19. Návrhy na odpredaj nehnuteľností:
     19/1 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti, parcely reg. „C“ č. 1967/7 o výmere 705 m2
 
   19/2 Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva p. Ing. Márii Konderlovej formou priameho predaja
 
     19/3 Návrh na schválenie odpredaja pozemku mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva p. Ing. Eugenovi Tarabčákovi, Ing. Alexandrovi Tarabčákovi a manž. MUDr. Ireny Tarabčákovej formou priameho predaja
 
     19/4 Návrh na schválenie odpredaja pozemku mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva Štefana a manž. Márie Salmášovej formou priameho predaja
 
     19/5 Návrh na schválenie odpredaja pozemku mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva Ing. Petrovi Nyírimu, Ing. Romanovi Borošovi a Ing. Petrovi Némethovi formou priameho predaja
 
     19/6 Návrh na schválenie zámeru odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou na ul. Letná, Moldava nad Bodvou pre Bc. Csabu Eperješiho formou priameho predaja

20. Návrh na odpustenie nájmu obchodnej spoločnosti K3 s. r. o.

21. Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22. Návrh na schválenie vystúpenia Mesta Moldava nad Bodvou zo Združenia miest a obcí Slovenska

23. Návrh na zverenie majetku mesta Moldava nad Bodvou do správy Mestskému športovému klubu Moldava nad Bodvou

24. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu

25. Rôzne

26. Podnety občanov

27. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
mierny dážď 20 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 14/6 °C
streda 17. 4. zamračené 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie