Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

16. zasadnutie MZ - 30.1.2020

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 30. január 2020 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.
 
Program:
 
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie
 
2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
 
3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Správa primátora mesta a mestského úradu
 
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1/2020
 
6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
 
7. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad Bodvou
 
8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
 
9. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldva nad Bodvou na rok 2020 a 1. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1
 
10. Návrh na schválenie vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou
 
11. Zámer zapojenia sa do výzvy Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

12. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou za školský rok 2018/2019

13. Návrh na schválenie predlženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice slovenskej Moldava nad Bodvou

14. Návrh na schválenie odkúpenia časti nehnuteľnosti od Ota a Štefana Rutkaiovcov v k. ú. Budulov

15. Schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou spoločnosti AGRO – PERFECT, s. r. o.

16. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou kupujúcemu: Tibor Tvergyák

17. Návrh na zverenie majetku mesta do správy:
       a) Mestskému kultúrnemu stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou
       b) Základnej škole, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

18. Schválenie budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. – verejnoprospešná protipovodňová stavba – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta

19. Rôzne

20. Podnety občanov

21. Záver
 
 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie