Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Neziskové organizácie na území mesta

Večné Deti, nezisková organizácia
Domov sociálnych služieb s ambulantným pobytom - prevádzka

Cieľom zariadenia je integrovať mentálne postihnutých dospelých do spoločnosti, zabrániť stereotypu, udržať mozgový potenciál na danej úrovni použitím rôznych terapií, ktoré napomáhajú oddialiť demenciu (úpadok) celkovej osobnosti.

Školská č. 2
045 01 Moldava nad Bodvou,
IČO: 35582707

Prevádzka:
Podhorská 11
045 01 Moldava nad Bodvou

S účinnosťou zákona č. 257/2017 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zaniklo povolenie na prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast aj dospelých.
Uvedenú skutočnosť potvrdil aj Úrad Košického samosprávneho kraja oznamom zo dňa 26.11.2018 – „povolenie vydané KSK č. 6050/2017/OSVaZ-33872 zo dňa 13.11.2017 neziskovej organizácii Zachraňujeme životy, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 35582707 stratilo platnosť ku dňu 01.07.2018.“

web: https://vecnedeti.webnode.sk/

 

 

Voda a život, nezisková organizácia

Organizácia Voda a život n. o. so sídlom v Moldave nad Bodvou je založená Zakladacou listinou  podľa zákona  č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien.

Organizácia je neziskovou, neštátnou, verejnoprospešnou organizáciou.

Je riadne zaregistrovaná v registri Krajského úradu v Košiciach, Odbor všeobecnej vnútornej správy, pod číslom OVVS/2/2006  zo dňa 23.01.2006.

Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré poskytuje:
1. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
2. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Predmet činnosti neziskovej organizácie:
1. Iniciovanie regionálneho rozvoja v rámci adekvátnych spoločenských možností vo všetkých spoločenských súvislostiach.

2. Vytvorenie a prevádzkovanie systému komunikácie a spolupráce štátnej a verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ekonomických i sociálnych partnerov, tretieho sektoru a samotných občanov so snahou o maximálne možné využitie ľudského i prírodného potenciálu regiónu i okolia.

3. Uzatváranie zmlúv o spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami, združeniami občanov a právnických osôb, obchodnými komorami, podnikateľskými subjektmi a inými domácimi i zahraničnými fyzickými a právnickými osobami za účelom dosiahnutia obojstranného prospechu.

4. Podpora, rozvoj a ochrana ekologickej stability, ochrana a obnova biotopov a ekosystému, optimalizácia vodného režimu v záujme vytvárania podmienok trvalo udržateľného rozvoja regiónu so zvláštnym dôrazom na rozvoj zamestnanosti a turistiky.

5. Prevádzkovanie rekreačného zariadenia, školy v prírode, chov koní pre turistické účely, organizovanie jazdeckých parkúrových pretekov.

6. Vykonávanie ochrany chovu a lovu rýb.

7. Podpora a prevádzkovanie aktivít environmentálneho charakteru v oblasti udržiavania čistoty vodných tokov, lesných porastov, turistických a rekreačných lokalít s dôrazom na chránené územia.

8. Organizovanie športových podujatí aktivizujúcich obyvateľov ku zvýšeniu telesnej kultúry, organizovanie kultúrnych podujatí rozširujúcich škálu voľnočasových aktivít obyvateľov, vytváranie materiálnej základne pre ich uskutočňovanie a spolupráca so športovými, kultúrnymi i spoločenskými organizáciami, rybárskymi i poľovníckymi zväzmi.

9. Vykonávanie publikačnej a vydavateľskej činnosti prezentujúce a propagujúce aktivity v oblasti rozvoja regiónu.

10. V sociálnej oblasti poskytovanie pomoci sociálne slabším, chorým, starým a odkázaným ľuďom.

11. Starostlivosť a údržba cintorínov, kopanie hrobov, zabezpečovanie a vybavovanie pohrebov pre nemajetných a osamelých ľudí a ostatných občanov.

12. Napomáhať ľuďom na pracovnom trhu znevýhodneným, dlhodobo nezamestnaným, k získavaniu rekvalifikácií, pracovných návykov a zamestnania.

13. Spolupracovať s úradom práce sociálnych vecí a rodiny - organizovanie aktivačných prác.

14. Vytváranie partnerskej spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami s podobným zameraním činnosti.

15. Zber a manipulácia s iným ako nebezpečným odpadom.

16. Zabezpečenie a vykonávanie vlastnej hospodárskej činnosti v zmysle predmetu činnosti združenia.

Prevádzka:
časť Budulov 121
045 01 Moldava nad Bodvou

Mesto

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie