Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Sťažnosti

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, prípadne ktorým poukazuje na konkrétne nedostatky najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podávanie, vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, podľa ktorého postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú:
- štátne orgány a nimi zriadené organizácie
- orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie - primátor mesta
                                                                                                              - mestské zastupiteľstvo
- osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb
 
Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.
 
Podávanie sťažnosti:
Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti").

Lehota na vybavenie sťažnosti:
60 pracovných dní, lehotu možno predĺžiť o 30 pracovných dní.

Vybavuje:
právny odbor

Adresa na doručovanie sťažností:
Mestský úrad
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
 
Súvisiace predpisy:
 
Právny predpis dostupný v aktuálnom znení na www.slov-lex.sk

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie