Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Petície

Petícia je listina, ktorou sa podpísaní občania obracajú vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami.

Petičné právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu kompetentných orgánov a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania. Petícia môže okrem popisu určitého problému či výhrad k činnosti či nečinnosti kompetentných orgánov navrhovať konkrétne riešenia a návrhy týkajúcich sa vecí verejného záujmu. Petičné právo je ústavné právo zaručené čl. 27 ods. 1  Ústavy Slovenskej republiky.

Kto sa môže na orgán verejnej moci obrátiť s petíciou:
Petíciu môže zostaviť a obstarať pod ňu podpisy osoba akejkoľvek štátnej príslušnosti bez určenia vekovej hranice okrem prípadu zhromažďovania podpisu na mieste prístupnom verejnosti, kde je stanovená veková hranica minimálne 16 rokov.

Komu adresovať petíciu:
Petíciou sa osoby podporujúce petíciu obracajú na orgány verejnej moci. Orgánmi verejnej moci podľa petičného zákona sú:
a) štátne orgány,
b) orgány územnej samosprávy,
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

Náležitosti petície:
Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru v nej uvedie svoje meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca (osoba podávajúca petíciu) pripojí aj svoj vlastnoručný podpis. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu. Ak je petícia neúplná orgán vybavujúci petíciu vyzve zástupcu na odstránenie nedostatkov. Osobitné predpisy môžu stanoviť aj ďalšie náležitosti, napr. najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo ich vek.

Lehota na vybavenie petície:
Výsledok vybavenia petície sa písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Vo zvlášť zložitých prípadoch príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na elektronickej úradnej tabuli do 10 pracovných dní od jej vybavenia. 

Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Nadväzujúci právny predpis:
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Právne predpisy dostupné v aktuálnom znení na www.slov-lex.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie