MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláška

19.07.2017
Na návrh spoločnosti TELEKOMUNIK s.r.o., so sídlom v Košiciach, ako splnomocneného zástupcu stavebníka Slovak Telekom a.s., Bratislava, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 29.5.2017 začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Moldava nad Bodvou" v kat. úz. Moldava nad Bodvou.

Oznámenie

19.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou informuje verejnosť o doručení zámeru navrhovanej činnosti "Jozef Figeľ - KOV-NZPU, prevádzka: Zariadenie na zber odpadov."

Oznámenie o uložení zásielky

18.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako správca daní a poplatkov oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku (poplatok za komunálne odpady) na Mestskom úrade.

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznam o zmene úradných hodín MsKS

20.07.2017
Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou oznamuje zmenu úradných hodín platnú od 20. júla do 31. augusta 2017.

Oznam o výberovom konaní

15.07.2017
Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov - učiteľ anglického jazyka a učiteľ katolíckeho náboženstva.

Oznam o výberovom konaní

07.06.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta - školský špeciálny pedagóg a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprob. telesná a športová výchova.

AKTUALITY

Pobytový tábor

Pobytový tábor

10.07.2017
V dňoch od 3. do 7. júla 2017 vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese, v Penzióne Litvor, zorganizovalo Centrum voľného času CVrČek pobytový tábor s názvom „Po stopách tatranských svišťov“.
III. Moldavský festival kultúry a športu

III. Moldavský festival kultúry a športu

30.06.2017
Moldavský festival kultúry a športu ponúkol aj v tomto roku pestrú škálu programov. Na kultúrno-spoločenskom podujatí zaznela hudba rôznych žánrov a široký výber bol aj v rámci športu.
Návšteva v partnerskom meste

Návšteva v partnerskom meste

23.06.2017
V dňoch od 16. do 20. júna 2017 pobudlo 29 detí/mladých ľudí z moldavských škôl, 4 vychovávatelia z CVrČka a 2 kuchárky z MŠ v letnom tábore Brumov, v Južných Čechách.

POZVÁNKY