Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Zariadenie seniorov

Podmienky poskytovania sociálnej služby v ZPS
V zariadení sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z vážnych dôvodov
 
Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
 
Občanovi s trvalým pobytom v Moldave nad Bodvou, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, mesto v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa poradia a to v prípade, že zariadenie pre seniorov nemá voľnú kapacitu. Žiadatelia sú zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa dátumu evidovania doručenej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. 
 
U občanov, ktorí budú platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby sa posudková činnosť nevykonáva.

Rozsah poskytovania sociálnej služby v ZPS
Sociálna služba sa poskytuje celoročnou pobytovou formou. Poskytuje sa na neurčitý čas alebo na určitý čas.
V zariadení pre seniorov sa poskytujú:
a) odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
 
b) obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 
c) ďalšie činnosti:
- podmienky na úschovu cenných vecí
- osobné vybavenie
- záujmová činnosť
 
Zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby v ZPS
Pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby podľa poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby sú rozhodujúce nasledovné skutočnosti:
a) bezodkladnosť poskytovania sociálnej služby v prípadoch:
- ak je život alebo zdravie vážne ohrozené: fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu, alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd určil za opatrovníka
- ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb
- ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí
 
b) poradie žiadateľa:
- žiadatelia sú zaradení v poradovníku čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v poradí podľa dátumu doručenia žiadosti do zariadenia pre seniorov s ohľadom na ďalšie kritéria, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce
- ak k nástupu vyzvaný žiadateľ v poradí odmietne nastúpiť do zariadenia z rôznych dôvodov, môže byť na vlastnú žiadosť naďalej vedený v poradovníku čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V tom prípade za dátum podania žiadosti o poskytovanie sociálnej služby bude považovaný dátum odmietnutia nástupu do zariadenia a jeho žiadosť bude zaradená na koniec poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby
 
c) pohlavie žiadateľa:
- zariadenie pre seniorov disponuje dvojlôžkovými a trojlôžkovými izbami, preto je rozhodujúce pohlavie prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú na uvoľnenej izbe už ubytovaní
- výnimkou je  ubytovanie manželského páru v dvojposteľovej izbe
 
d) zdravotný stav:
- z prevádzkových dôvodov zariadenia je rozhodujúca mobilita žiadateľa o poskytovanie sociálnych služieb
 
Kapacita zariadenia
V zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.
 
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v ZPS


                 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie