MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Nízkouhlíková stratégia organizácií

05.10.2020 15:47
Dňa 02.10.2020 bolo doručené oznámenie na Mestský úrad v Moldave nad Bodvou o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na informačnom portáli MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ je možné predkladať najneskôr do 15.10.2020 na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského ulica 52, 041 26 Košice, petronela.sedlakova@minv.sk.

Kontaktná osoba Mestského úradu Moldava nad Bodvou: Ing. Štefánia Vitézová, 0917 677 144, vitezova.stefania@moldava.sk

Oznámenie