MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Ponuka prebytočného majetku mesta na odpredaj

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ponúka na odpredaj prebytočný majetok vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou.

Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 10.12.2015.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 92

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 92 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 93

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 93 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 94

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 94 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 83

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Pozvánka na 15. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 15. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 (streda) o 10:30 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 15 sz. rendkívüli ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 15 sz. rendkívüli ülését, amelyet 2015. december 16-án (szerdán) 10:30 órai kezdettel tartunk az Inkubátor Ház II. emeleti üléstermében, Szepsi, Iskola utca 10, a helyszín  módosítása a Fő utca 58 sz. alatti művelődési központ helyiségeinek elfoglaltsága miatt történt.

Verejná vyhláška

V súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v ústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov mesto Moldava nad Bodvou  vykonáva doručenie zásielky touto  verejnou vyhláškou.

Uznesenie z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 15. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 16.12.2015.

Plán zimnej údržby

Samospráva mesta informuje občanov, že od 01.12.2015 spustila telefonický dispečing zimnej údržby. Na telefonickom dispečingu sa občania môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

Verejná vyhláška

Na základe predloženej žiadosti Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stávebný zákon) v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia.

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Komenského 50, Košice užívanie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ČOV - zvýšenie kapacity počas skúšobnej prevádzky.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: TV Omega, s.r.o.v likvidácii, adresa neznáma 045 01 Moldava nad Bodvou

Výsledok obchodnej súťaže

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb., o majektu obcí v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia ponuky na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá hlavný kontrolór Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. Mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016