MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou

Návrh prílohy č. 2 k VZN č. 83

Návrh prílohy č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta

Nový cestovný poriadok ŽSR na obdobie 2015/2016

Železnice Slovenskej republiky zverejnili nový cestovný poriadok na obdobie platnosti od 13. decembra tohto roka až na nasledujúci rok. Platný je aj pre terminál osobnej integrovanej prepravy.

Oznam pre dôchodcov

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období

od 01.12.2015 do 18.12.2015

si budú môcť prevziať vianočné poukážky v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase stránkových hodín.

Közlemény a nyugdíjasok részére

Szepsi Város értesíti a 65. életévüket betöltött lakosokat, hogy a karácsonyi utalványokat

2015.12.1-től 2015.12.18-ig

átvehetik a városi hivatal pénztárában, hivatali órák keretén belül Bartalos utca 16, (2 számú iroda)

Integrált Közlekedési Terminál menetrendje

A Szlovák Vasutak nyilvánosságra hozta az integrált közlekedés termináljára érvényes menetrendet, amely december 13-tól a jövő évig érvényes.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016

Predkladaný návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016  je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s Ústavným zákonom č.493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom (podnikateľom, živnostníkom), že mestské vianočné trhy budú v čase od 17.12.2015 do 23.12.2015.

Oznam o voľných pracovných miestach

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety oznamuje voľné pracovné miesta: sestra v zariadení sociálnych služieb, pomocná kuchárka.

Pozvánka na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) o 13:00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na prízemí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 14 sz. rendes ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 14 sz. rendes ülését, amelyet 2015. december 10-én  (csütörtökön) 13:00 órai kezdettel tartunk az Inkubátor Házban, Szepsi, Iskola utca 10.

Výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenie zámeru na prenájom kúpaliska

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom Kúpaliska na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Ponuka prebytočného majetku mesta na odpredaj

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ponúka na odpredaj prebytočný majetok vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou.