MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie č. 91

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 91 o zriadení mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta schválenú Mestským zastupiteľstvom.

Uznesenie z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 28.10.2015.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 12. rendes üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2015. október 28-án megtartott 12. rendes üléséről.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje užívanie objektu bytového domu po stavebných úpravách na Nám. mieru 13 a 14 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť - Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2015 (pondelok) o 15:00 hod. v zasadačke Inkubátorového domu, Školská 10 Moldava nad Bodvou na druhom poschodí.

Oznam spoločnosti Bodvatel s.r.o.

Od 16.11.- 22.11.2015 bude prebiehať v Penzióne Bodva rekonštrukcia kotolne.

Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Dňa 19.8.2015 bola Mestu Moldava nad Bodvou doručená petícia, v ktorej vlastníci bytov a nebytových priestorov žiadajú v Moldave nad Bodvou žiadajú mesto o riešenie situácie s užívateľmi nájomných bytov bývajúcich na Bartalosovej ulici č. 6,8,10,12 v Moldave nad Bodvou, ktorí svojim správaním narúšajú občianske spolunažívanie.

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 09.11.2015.

Výberové konanie

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu náčelník Mestskej polície Mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Moldava nad Bodvou ako poverený stavebný úrad podľa § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stávebný zákon) povoľuje užívanie stavby "Nové 22kV vedenie V223 ES Budulov - Drienovec".

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 13. rendkívüli üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2015. november 9-én megtartott 13. rendkívüli üléséről.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.